Identificació

                    

            

Curs de Postgrau en Vulcanologia

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Sisena
Hores: 275.00
Idioma: Espanyol
Data inici: 09/10/2017
Data finalització: 22/10/2017
Crèdits: 11.00 ECTS
Nombre de places: 25
Codi: 17PBX2004
Matrícula oberta

Preu: 500,00€
Preu:
Horari: Cada dia de 9 a 14 i de 16 a 20 h (l'últim dia la classe acaba a les 19 h).
Lloc realització: Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (Joan Pere Fontanella, 3. Olot)
PRESENTACIÓ

Aquest curs de postgrau pretén explicar el funcionament dels volcans, els seus riscos i beneficis. El marc de la zona volcànica de la Garrotxa ofereix la possibilitat de combinar les sessions teòriques amb la visita a diferents afloraments per interpretar els productes del vulcanisme, així com simular possibles riscs volcànics i analitzar en detall la integració dels volcans a la societat.

El curs pretén repassar els últims descobriments sobre dinàmica de les erupcions volcàniques i els seus efectes, predicció i prevenció d’erupcions, vigilància dels volcans, aprofitament econòmic dels volcans i aspectes educatius i d’integració dels volcans a la societat.

El curs inclou sessions teòriques en què s’exposaran els principals conceptes de la vulcanologia actual combinades amb sessions de camp per aprendre els mètodes d’estudi dels dipòsits volcànics i l’aplicació de tècniques geofísiques i geoquímiques de vigilància; també es faran sessions pràctiques sobre l’aplicació de mètodes i tecnologies de laboratori, gestió de bases de dades i tractaments numèrics.
 

OBJECTIUS
– Aprendre els coneixements fonamentals de la vulcanologia
– Conèixer la dinàmica de l’activitat eruptiva
– Conèixer la perillositat volcànica
– Aprendre a avaluar la perillositat volcànica
– Gestionar el risc volcànic
– Saber gestionar situacions d’emergència causades per processos eruptius
A QUI S'ADREÇA

Principalment a titulats universitaris relacionats amb la temàtica com geòlegs, geògrafs, biòlegs, ambientòlegs, físics, enginyers tècnics, etc. A doctorands i doctors interessats en la vulcanologia. A tècnics de protecció civil, gestors d’emergències volcàniques i professionals que es dediquen a la vigilància i el risc volcànics.

També estudiants universitaris i públic en general interessat en aquesta temàtica (en aquest cas obtindran certificat d’assistència).
 

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Titulats universitaris.
– El curs de postgrau admet persones sense titulació universitària (obtindran un certificat d’assistència al postgrau).

Descripció


PROGRAMA

Bloc 1

1. Origen i evolució dels magmes
Magmatisme i tectònica de plaques. Una aproximació global
– Nocions bàsiques de tectònica de plaques
– Magmatisme i dinàmica global
– Flux de calor i dinàmica profunda del mantell
– Tipus d’ambients tectonomagmàtics
– Magmatisme actual i fòssil
– Importància de l’estudi del registre geològic

Composició i estructura del mantell terrestre
– Estructura i propietats físiques del mantell terrestre
– Composició i mineralogia del mantell. Fonts d’informació
– Estructura tèrmica i dinàmica del mantell

Mecanismes de fusió i segregació de flux en el mantell
– Relacions de fases del mantell i causes de fusió
– Fusió per descompressió
– Addició de fluids com a causa de la fusió del mantell
– Permeabilitat i segregació del flux en el mantell

La composició química dels magmes. Sèries de roques ígnies
– Sèries magmàtiques
– La connexió basàltica
– Magmes mantèlics no basàltics
– Magmes generats a l’escorça
– Magmes corticals sublitosfèrics

Seminaris
– Diagrames geoquímics
– Identificació de sèries de diferenciació
– Identificació de línies de líquids d’ascendència
– Interpretació de dades amb ajuda de models termodinàmics (Melts)

Origen dels magmes: l’aproximació experimental
– Petrogènesi i tectònica de plaques: breu repàs històric
– Inferències geodinàmiques a partir de la química de les roques
– Assajos experimentals directes i inversos
– Experiments a alta P i T sobre sistemes mantèlics
– Experiments de sistemes híbrids: magmatisme d’arcs
– Experimentació sobre sistemes corticals
– Problemes i limitacions dels resultats experimentals

Formació i evolució de cambres magmàtiques
– Senyals sísmics associats a processos dinàmics de magmes
– Identificació de cambres magmàtiques actuals
– Cambres magmàtiques fòssils: plutons i batòlits
– Inferències a partir de la textura i processos de cristal·lització de magmes
– Velocitat d’ascens i temps de residència de magmes
– Processos en cambres magmàtiques: recàrrega, assimilació, volàtils, etc.

Seminaris
– Simulació tèrmica de cambres magmàtiques
– Estudi de les dades del sistema multicameral de l’erupció d'El Hierro de 2011-2012
– Estudi d’exemples de cambres fòssils amb processos de recàrrega i magma mingling

Sessions pràctiques de reconeixement de roques i textures relacionades amb processos amb cambres magmàtiques.
Zonacions, cúmuls, ancoratges, fluxos, defrosting, magma mixing, desgasificació, canvis de pressió, sobrerefredament, etc.

Sortida de camp. Visita a la cinglera de Castellfollit de la Roca, als afloraments de la Pomareda, al volcà del Croscat, als afloraments del volcà de Santa Margarida i al volcà de Rocanegra.

2. El procés eruptiu. Tipus d’erupcions i els seus productes
Causes de les erupcions volcàniques
– Relacions magma-roca
– Concepte físic de cambra magmàtica
– Ruptura de cambres magmàtiques
– Causes de sobrepressió en reservoris de magma

Vulcanisme monogenètic i vulcanisme poligenètic
– Condicions estructurals i camps d’esforç del vulcanisme monogenètic i del vulcanisme poligenètic
– Mecanismes disparadors de les erupcions
– Ciclicitat eruptiva
– Exemples comparatius: l’erupció d'El Hierro 2011-2012 i l’erupció del Pinatubo 1991

Tipus d’erupcions
– Erupcions efusives
– Erupcions explosives
– Hidrovulcanisme

Vulcanisme explosiu
–Dinàmica de columnes eruptives
– Productes piroclàstics: mecanismes d’erupció, transport i deposició de piroclasts de caiguda i de flux (PDC)
– Interacció de processos sedimentaris i processos piroclàstics
– Formació de calderes de col·lapse

Característiques dels dipòsits volcànics
– Criteris estratigràfics
– Criteris litològics
– Criteris texturals
– Petrologia i geoquímica
– Anàlisi de fàcies

Sortida de camp. Visita als afloraments del volcà de la Crosa de Sant Dalmai. Identificació i anàlisi de seqüències de dipòsits.

3. Interpretació de seqüències de dipòsits i de seqüències eruptives
Interpretació de seqüències eruptives
– Interpretació de mecanismes eruptius a partir dels dipòsits volcànics
– Identificació de fases i polsos eruptius a partir dels dipòsits volcànics
– Interpretació de seqüències eruptives a partir de les seqüències de dipòsits

Revisió i interpretació de les dades de camp dels volcans de la Crosa de Sant Dalmai i del Croscat

Exemples pràctics de seqüències de dipòsits i diversitat eruptiva
– La Garrotxa: exemple de complexitat en vulcanisme monogenètic i freatomagmàtic
– Tenerife: doms, erupcions plinianes i caldèriques.
– Andes centrals: erupcions caldèriques.

Bloc 2

1. Modelització dels processos volcànics
Introducció a la modelització dels processos volcànics
– Què entenem per modelització de processos volcànics
– Quins són els objectius principals?
– Tipus de modelització
– Avantatges i restriccions
– Exemples

Modelització numèrica de processos volcànics
–Conceptes i la seva aplicació a la vulcanologia
– Exemples

Exercicis
–Simulació numèrica de la deformació d’un volcà a causa d'una cambra magmàtica amb sobrepressió

Modelització anàloga de processos volcànics
– Conceptes i la seva aplicació a la vulcanologia
– Exemples

Exercicis
– Disseny d’un model anàleg en vulcanologia. Reproducció d’un col·lapse de caldera
   
2. Monitoratge volcànic
Geofísica del fenomen volcànic
–Introducció als conceptes bàsics

Sismologia en volcans
– Anàlisi d’esdeveniments sísmics
– Classificació i determinació de paràmetres focals
– Anàlisi de catàleg sísmic

Exercicis
– Mecanisme. Estimació de la magnitud màxima esperada.

Sismologia en volcans (continuació)
– Anàlisi de dades sísmiques contínues
– Tremor volcànic
– Tècniques d'array

Gravimetria en volcans
– Conceptes teòrics i aplicacions

Exercicis
Modelització d’una anomalia gravimètrica

Geoquímica del fenomen volcànic
– Conceptes teòrics i aplicacions

Geodèsia
– Mesura de deformacions en volcans
– Tècniques GPS i InSar

Exercicis
–Modelització d’una deformació

Geomagnetisme i geoelectricitat en volcans
–Conceptes teòrics i aplicacions

Xarxa de vigilància de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN)
– Tenerife 2004
– El Hierro 2011-2012
– Pronòstics

Exercicis
–Joc participatiu. Ara tu ets el responsable de la Unitat de Vigilància Volcànica. Què faries/recomanaries si...?

Sortida de camp. Aspectes geològics, logístics i tècnics en la instal·lació d’una xarxa de vigilància volcànica. Instal·lació d’una estació sísmica.

3. Avaluació de la perillositat i la gestió del risc volcànic
Avaluació de la perillositat volcànica. Conceptes teòrics
– Probabilitat temporal i espacial
– Susceptibilitat volcànica
– Perillositat volcànica
– Mapes de susceptibilitat i perillositat

Escenaris eruptius
– Models de simulació de processos volcànics
– Aplicacions pràctiques

Vulnerabilitat volcànica
–Aspectes teòrics i exemples pràctics

Mapes de risc
–Aspectes teòrics i exemples pràctics

Arbres d’esdeveniments (event tree)
– Introducció
– Escenaris eruptius possibles
– Condicions dels nexes i les branques (branch)

Probabilitats dels arbres d’esdeveniments
– Conceptes bàsics
– Inferència bayesiana
– Models bayesians

Cas pràctic

QGis Tool per resoldre models

Casos pràctics
– CP1 (30 m) CP2 (30 m)

Casos pràctics
– CP3 (30 m) CP4 (30 m)

Sortida de camp. Visita als afloraments del volcà Montsacopa i al Museu dels Volcans.
Gestió de crisis volcàniques. Plans d’emergència i evacuació. Programa de reducció del risc volcànic. Gestió de zones volcàniques protegides.

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

Joan Martí Molist. Veure currículum a l'apartat Direcció.

Adelina Geyer Traver. Veure currículum a l'apartat Direcció.

Carmen López Moreno. Llicenciada en Físiques. Director de l’Observatori Vulcanològic de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) de Madrid.

Stefania Bartolini. Doctora en Física. Investigadora de l’Institut Jaume Almera del Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona.

Laura Becerril. Doctora en Geologia. Investigadora de l’Institut Jaume Almera del Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona.

Llorenç Planagumà Guàrdia. Geòleg i assessor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en temes de geologia. Director de Tosca, SL.

* La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

Joan Martí Molist. Professor d’investigació a l’Institut Jaume Almera del Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona.

Adelina Geyer Traver. PhD a l’Institut Jaume Almera del Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona.


Coordinació

Marta Fontaniol Passolas. Cap de programes de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.Organitza:

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  

FULLETÓ DEL CURS

Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.