Identificació

                    

            

Curs de Postgrau en Vulcanologia

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Cinquena
Hores: 275.00
Idioma: Espanyol
Data inici: 10/10/2016
Data finalització: 23/10/2016
Crèdits: 11.00 ECTS
Nombre de places: 30
Codi: 16PCX2004
Matrícula tancada

Preu: 475,00€
Preu:
Horari: De dilluns a diumenge de 9 a 14 i de 16 a 20 h (l'últim dia la classe finalitzarà a les 19 h).
Lloc realització: Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (Joan Pere Fontanella, 3. Olot)
PRESENTACIÓ

El curs de postgrau pretén explicar el funcionament dels volcans, els riscos associats i els seus beneficis, aprofitant el marc de la zona volcànica de la Garrotxa, ja que ofereix la possibilitat de combinar les sessions teòriques amb la visita a diferents afloraments per interpretar els productes del vulcanisme, així com simular possibles riscs volcànics i analitzar en detall la integració dels volcans a la societat.

El curs pretén repassar els últims descobriments sobre dinàmica de les erupcions volcàniques i els seus efectes, predicció i prevenció d’erupcions, vigilància dels volcans, aprofitament econòmic dels volcans i aspectes educatius i d’integració dels volcans a la societat.

El curs inclou sessions teòriques en què s’exposaran els principals conceptes de la vulcanologia actual combinades amb sessions de camp per aprendre els mètodes d’estudi dels dipòsits volcànics i l’aplicació de tècniques geofísiques i geoquímiques de vigilància; també es faran sessions pràctiques sobre l’aplicació de mètodes i tecnologies de laboratori, gestió de bases de dades i tractaments numèrics.

OBJECTIUS
– Aprendre els coneixements fonamentals de la vulcanologia
– Conèixer la dinàmica de l’activitat eruptiva
– Conèixer la perillositat volcànica
– Aprendre a avaluar la perillositat volcànica
– Gestionar el risc volcànic
– Saber gestionar situacions d’emergència causades per processos eruptius
A QUI S'ADREÇA

A llicenciats, graduats i enginyers relacionats amb la temàtica, com geòlegs, geògrafs, biòlegs, ambientòlegs, físics, enginyers tècnics, etc. A doctorands i doctors interessats en la vulcanologia. A tècnics de protecció civil, gestors d’emergències volcàniques i professionals que es dediquen a la vigilància i el risc volcànics.

Així com a tot el públic interessat en aquesta temàtica i a estudiants universitaris interessats en el tema (en aquest cas obtindran certificat d’assistència).

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Llicenciatura, grau, diplomatura o enginyeria.

– El curs de postgrau admet persones sense titulació universitària.

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Descripció

Matrícula: Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES)
http://fes.olot.cat/que-fem/cursos/postgrau-en-vulcanologia-5a-edicio/PROGRAMA
Bloc 1. Origen i evolució dels magmes
 
–        Magmatisme i tectònica de plaques. Una aproximació global
o    Nocions bàsiques de tectònica de plaques
o    Magmatisme i dinàmica global
o    Flux de calor i dinàmica profunda del mantell
o    Tipus d’ambients tectonomagmàtics
o    Magmatisme actual i fòssil
o    Importància de l’estudi del registre geològic
 
–       Composició i estructura del mantell terrestre
o    Estructura i propietats físiques del mantell terrestre
o    Composició i mineralogia del mantell. Fonts d’informació
o    Estructura tèrmica i dinàmica del mantell
 
–      Mecanismes de fusió i segregació de flux en el mantell
o    Relacions de fases del mantell i causes de fusió
o    Fusió per descompressió
o    Addició de fluids com a causa de la fusió del mantell
o    Permeabilitat i segregació del flux en el mantell
 
–      La composició química dels magmes. Sèries de roques ígnies
o    Sèries magmàtiques
o    La connexió basàltica
o    Magmes mantèlics no basàltics
o    Magmes generats a l’escorça
o    Magmes corticals sublitosfèrics
 
–       Seminaris
o    Diagrames geoquímics
o    Identificació de sèries de diferenciació
o    Identificació de línies de líquids d’ascendència
o    Interpretació de dades amb ajuda de models termodinàmics (Melts)
 
–        Origen dels magmes: l’aproximació experimental
o    Petrogènesi i tectònica de plaques: breu repàs històric
o    Inferències geodinàmiques a partir de la química de les roques
o    Assajos experimentals directes i inversos
o    Experiments a alta P i T sobre sistemes mantèlics
o    Experiments de sistemes híbrids: magmatisme d’arcs
o    Experimentació sobre sistemes corticals
o    Problemes i limitacions dels resultats experimentals
 
–      Formació i evolució de cambres magmàtiques
o    Senyals sísmics associats a processos dinàmics de magmes
o    Identificació de cambres magmàtiques actuals
o    Cambres magmàtiques fòssils: plutons i batòlits
o    Inferències a partir de la textura i processos de cristal·lització de magmes
o    Velocitat d’ascens i temps de residència de magmes
o    Processos en cambres magmàtiques: recàrrega, assimilació, volàtils, etc.
 
–        Seminaris
o    Simulació tèrmica de cambres magmàtiques
o    Estudi de les dades del sistema multicameral de l’erupció d’El Hierro de 2011-2012
o    Estudi d’exemples de cambres fòssils amb processos de recàrrega i magma mingling
 
– Sessions pràctiques de reconeixement de roques i textures relacionades amb processos amb cambres magmàtiques.
Zonacions, cúmuls, ancoratges, fluxos, defrosting, magma mixing, desgasificació, canvis de pressió, sobrerefredament, etc.
 
– Sortida de camp. Visita a la cinglera de Castellfollit de la Roca, als afloraments de la Pomareda, al volcà del Croscat, als afloraments del volcà de Santa Margarida i al volcà de Rocanegra.
 
 
Bloc 2. El procés eruptiu. Tipus d’erupcions i els seus productes
 
-       Causes de les erupcions volcàniques
o    Relacions magma-roca
o    Concepte físic de cambra magmàtica
o    Ruptura de cambres magmàtiques
o    Causes de sobrepressió en reservoris de magma
 
-       Vulcanisme monogenètic i vulcanisme poligenètic
o    Condicions estructurals i camps d’esforç del vulcanisme monogenètic i del vulcanisme poligenètic
o    Mecanismes disparadors de les erupcions
o    Ciclicitat eruptiva
o    Exemples comparatius: l’erupció d’El Hierro 2011-2012 i l’erupció del Pinatubo 1991
 
-       Tipus d’erupcions
o    Erupcions efusives
o    Erupcions explosives
o    Hidrovulcanisme
 
-       Vulcanisme explosiu
o    Dinàmica de columnes eruptives
o    Productes piroclàstics: mecanismes d’erupció, transport i deposició de piroclasts de caiguda i de flux (PDC)
o    Interacció de processos sedimentaris i processos piroclàstics
o    Formació de calderes de col·lapse
 
-       Característiques dels dipòsits volcànics
o    Criteris estratigràfics
o    Criteris litològics
o    Criteris texturals
o    Petrologia i geoquímica
o    Anàlisi de fàcies
 
-       Sortida de camp. Visita als afloraments del volcà de la Crosa de Sant Dalmai. Identificació i anàlisi de seqüències de dipòsits.
 
Bloc 3. Interpretació de seqüències de dipòsits i de seqüències eruptives
 
-       Interpretació de seqüències eruptives
o    Interpretació de mecanismes eruptius a partir dels dipòsits volcànics
o    Identificació de fases i polsos eruptius a partir dels dipòsits volcànics
o    Interpretació de seqüències eruptives a partir de les seqüències de dipòsits
 
-       Revisió i interpretació de les dades de camp dels volcans de la Crosa de Sant Dalmai i Croscat
 
-       Exemples pràctics de seqüències de dipòsits i diversitat eruptiva
o    La Garrotxa: exemple de complexitat en vulcanisme monogenètic i freatomagmàtic.
o    Tenerife: doms, erupcions plinianes i caldèriques.
o    Andes centrals: erupcions caldèriques.
 
Bloc 4. Modelització dels processos volcànics
 
-       Introducció a la modelització dels processos volcànics
o    Què entenem per modelització de processos volcànics?
o    Quins són els objectius principals?
o    Tipus de modelització
o    Avantatges i restriccions
o    Exemples
 
-       Modelització numèrica de processos volcànics
o    Conceptes i la seva aplicació a la vulcanologia
o    Exemples
 
-       Exercicis
o    Simulació numèrica de la deformació d’un volcà a causa d’una cambra magmàtica amb sobrepressió
 
-       Modelització anàloga de processos volcànics
o    Conceptes i la seva aplicació a la vulcanologia
o    Exemples
 
-       Exercicis
o    Disseny d’un model anàleg en vulcanologia. Reproducció d’un col·lapse de caldera.
                                              
Bloc 5. Monitoratge volcànic
 
-       Geofísica del fenomen volcànic
o    Introducció als conceptes bàsics
 
-       Sismologia en volcans
o    Anàlisi d’esdeveniments sísmics
o    Classificació i determinació de paràmetres focals
o    Anàlisi de catàleg sísmic
 
-       Exercicis
o    Mecanisme. Estimació de la magnitud màxima esperada.
 
-       Sismologia en volcans (continuació)
o    Anàlisi de dades sísmiques contínues
o    Tremor volcànic
o    Tècniques d’array
 
-       Gravimetria en volcans
o    Conceptes teòrics i aplicacions
 
-       Exercicis
o    Modelització d’una anomalia gravimètrica
 
-       Geoquímica del fenomen volcànic
o    Conceptes teòrics i aplicacions
 
-       Geodèsia
o    Mesura de deformacions en volcans
o    Tècniques GPS i InSar
 
-       Exercicis
o    Modelització d’una deformació
 
-       Geomagnetisme i geoelectricitat en volcans
o    Conceptes teòrics i aplicacions
 
-       Xarxa de vigilància de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN)
o    Tenerife 2004
o    El Hierro 2011-2012
o    Pronòstics
 
-       Exercicis
o    Joc participatiu. Ara tu ets el responsable de la Unitat de Vigilància Volcànica. Què faries/recomanaries si...?
 
-       Sortida de camp. Aspectes geològics, logístics i tècnics en la instal·lació d’una xarxa de vigilància volcànica. Instal·lació d’una estació sísmica.
 
Bloc 6. Avaluació de la perillositat i la gestió del risc volcànic
 
-       Avaluació de la perillositat volcànica. Conceptes teòrics
o    Probabilitat temporal i espacial
o    Susceptibilitat volcànica
o    Perillositat volcànica
o    Mapes de susceptibilitat i perillositat
 
-       Escenaris eruptius
o    Models de simulació de processos volcànics
o    Aplicacions pràctiques
 
-       Vulnerabilitat volcànica
o    Aspectes teòrics i exemples pràctics
 
-       Mapes de risc
o    Aspectes teòrics i exemples pràctics
 
-       Arbres d’esdeveniments (event tree)
o    Introducció
o    Escenaris eruptius possibles
o    Condicions dels nexes i les branques (branch)
 
-       Probabilitats dels arbres d’esdeveniments
o    Conceptes bàsics
o    Inferència bayesiana
o    Models bayesians
 
-       Cas pràctic
 
-       QGis tool per resoldre models
 
-       Casos pràctics
o    CP1 (30 m) CP2 (30 m)
 
-       Casos pràctics
o    CP3 (30 m) CP4 (30 m)
 
-       Sortida de camp. Visita als afloraments del volcà Montsacopa i al Museu dels Volcans.
o    Gestió de crisis volcàniques. Plans d’emergència i evacuació. Programa de reducció del risc volcànic. Gestió de zones volcàniques protegides.
PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat
– Joan Martí Molist. Veure currículum a l'apartat Direcció.
 
– Gerardo Aguirre. Doctor en Geologia, investigador de la Universidad Autónoma de México.
 
– Adelina Geyer Traver. Doctora en Geologia. Investigadora de l’Institut Jaume Almera del Centre Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona.
 
– Carmen López Moreno. Llicenciada en Físiques. Directora de l’Observatori Vulcanològic de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) de Madrid.
 
– Stefania Bartolini. Doctora en física. Investigadora de l’Institut Jaume Almera del Centre Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona.
 
– Llorenç Planagumà Guàrdia. Geòleg i assessor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en temes de geologia. Director de Tosca, SL. 
 
* La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Direcció

– Joan Martí Molist. Doctor en Geologia. Professor i investigador de l’Institut Jaume Almera del Centre Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona.Coordinació

– Marta Fontaniol PassolasOrganitza:

 

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  

FULLETÓ DEL CURS

Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.