Identificació

                    

            

Diploma d'Especialització en el Sector Immobiliari - AICAT

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Sisena
Hores: 850.00
Idioma: català o espanyol, en funció del docent
Data inici: 04/10/2016
Data finalització: 18/05/2017
Crèdits: 34.00 ECTS
Nombre de places: 50
Codi: 16PGM3009
Matrícula tancada

Preu:
  • Matrícula Ordinària:
    2.227,50€
  • Descompte del 5% per a col.legi professionals:
    2.116,13€
  • Descompte del 20% per a col·legiats de les entitats organitzadores i empleats d’aquests col·legis:
    1.782,00€
Horari: de 16 a 20 h (208 h presencials).
Lloc realització: Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (Eiximenis, 18, entresòl. Girona)

OBJECTIUS
Formar professionals qualificats i facilitar la comprensió i assimilació de coneixements pràctics i útils, necessaris per a l’exercici professional com intermediari immobiliari a Catalunya.
Amb la superació satisfactòria del curs, s’obtindrà un Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari (DESI-AICAT), expedit per la Universitat de Girona. Aquest títol acredita la capacitació professional requerida per poder inscriure’s en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, imprescindible per exercir legalment la professió d’agent immobiliari d’acord amb la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.
A QUI S'ADREÇA

A professionals qualificats per a llocs de treball de responsabilitat en empreses del sector immobiliari: promoció, construcció, intermediació, administració i gestió d’immobles i capacitar-los per desenvolupar les tasques pròpies en els àmbits de la gestió i direcció empresarial.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
– Persones interessades en adquirir coneixements específics en la gestió, mediació i assessorament en el sector immobiliari.
– Llicenciats i diplomats en Dret, Econòmiques, Arquitectura i Enginyeria.
– Diplomats en Empresarials i Administració i Direcció d’Empreses, Graduat Social o en Relacions Laborals i Titulats Mercantils.
– Persones que estiguin en possessió d’un títol universitari propi.
– Persones en possessió del DEEI (Diploma d’Especialista en Estudis Immobiliaris), per la Universitat de Girona.
– Persones en possessió del CEI (Curs d’Especialització en Immobiliària), per la Universitat de Girona.
– Agents de la propietat immobiliària i els seus empleats.
Descripció


Curs homologat per la Generalitat. Formació adequada per accedir al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.PROGRAMA

Programa modular. Possibilitat de matricular-se de forma independent a qualsevol dels mòduls del programa.

MÒDUL 1. Dret privat: obligacions i contractes. 3 ECTS–2 LRU – 20 h

1. Concepte de dret. Dret privat nacional i internacional. Les comunitats autònomes i el dret privat: dret general o comú.
2. Les fonts del dret.
3. La persona i personalitat. Capacitat jurídica i d’obra. Circumstàncies modificadores de la capacitat d’obrar.
4. Les coses. Concepte i classes. Els béns immobles.
5. Els fets jurídics. El negoci jurídic. Elements essencials, naturals i accidentals del negoci jurídic.
6. Influència jurídica del temps: prescripció i caducitat.
7. L’obligació: concepte i classes. Les seves fonts i l’extinció. Pagament, compensació, novació: mancomunitat i solidaritat.
8. El contracte: concepte, classes, requisits essencials, elements, forma, generació, perfeccionament, consumació, ineficàcia, resolució i rescissió.
9. Contractes d’intermediació immobiliària.
10. Contracte de compravenda: concepte, naturalesa, obligacions de les parts, perfeccionament, consumació, vicis i defectes de l’objecte de compravenda. La reserva de domini.
11. Contractes denominats preparatoris de la compravenda: l’oferta pública, la promesa de venda. Les quantitats a compte del preu: les arres o la paga i senyal: definició, classes, diferència i efectes.
12. La permuta i la diferència amb la compravenda.
13. Contracte d’opció de compra.
14. Contracte de donació, conceptes i efectes.
15. Contracte de préstec.
16. Contracte de garantia. El dipòsit, la fiança, la compravenda en garantia, el pacte de retrovenda. Inscripció al Registre de la Propietat i els seus efectes.
17. Contracte de societat: concepte i naturalesa jurídica.
18. Les societats mercantils. Identificació de les normes bàsiques.
19. Els contractes mercantils. Contractes sobre béns immobles per societats mercantils.
20. Responsabilitat penal en l’àmbit immobiliari.

MÒDUL 2. Dret privat: registral, hipotecari i drets reals. 5 ECTS–3 LRU – 32 h

1. Els drets reals: concepte i característiques.
2. La possessió: concepte, naturalesa jurídica i classes. Adquisició, conservació i pèrdua. La protecció de la possessió.
3. Propietat i domini: contingut i limitacions. Adquisició, conservació i pèrdua del domini. La protecció del domini i del dret de propietat.
4. El registre de la propietat: principis, inscripció, publicitat, legitimació, imprescriptibilitat, tracte successiu.
5. La presentació i inscripció al Registre de la Propietat.
6. Immatriculació, inscripció i els seus efectes. Obra nova. L’excés de cabuda. Agrupació i segregació. Delimitació. Les prohibicions de disposar.
7. L’expedient de domini. Actes de notorietat.
8. La inscripció de l’opció de compra: requisits i efectes.
9. L’usdefruit: concepte, constitució, extinció. Drets i obligacions de l’usufructuari i del nu propietari. Compravenda d’immobles gravats per l’usdefruit i càlcul del seu percentatge en el valor de l’immoble.
10. El dret d’ús d’habitació.
11. El cens: concepte, classes i extinció.
12. El dret de superfície.
13. El dret de vol i sobreelevació.
14. Les servituds: concepte, classes. Adquisició, modificació i extinció.
15. La hipoteca: concepte, naturalesa i classes. Béns hipotecables i no hipotecables. Extinció objectiva i distribució de la responsabilitat. Obligacions susceptibles de garantia hipotecària. Constitució de la hipoteca. Drets i obligacions del creditor, del propietari i de tercers. Clàusules hipotecàries no inscriptibles en el Registre de la Propietat i els seus efectes. Extinció. Procediments per aconseguir l’efectivitat del crèdit amb garantia hipotecària. Acció real i acció personal.
16. Breus apunts del dret de successions. La successió abintestada, en el matrimoni en règim de societat de guanys i de separació de béns. Tramitació de la declaració d’hereus abintestada.
17. Cas pràctic (inscripció al Registre).

MÒDUL 3. Arrendaments urbans i rústics. 20 h

1. El contracte d’arrendament en el Codi Civil.
2. Llei d’arrendaments urbans. Àmbit d’aplicació. Arrendaments exclosos.
3. Arrendament d’habitatges. Normativa general, durada del contracte, renda, drets i obligacions de les parts. Cessió. Suspensió, resolució i extinció del contracte.
4. Arrendaments per a un ús diferent de l’habitatge. Normes generals, durada del contracte, drets i obligacions de les parts. Cessió. Suspensió, resolució i extinció del contracte.
5. Disposicions transitòries de la normativa actual sobre arrendaments d’habitatges, local de negoci i despatxos. Aplicació del text refós LAU de 1964.
6. La venda de departaments i de cases arrendades. Requisits, prelació, tempteig i retracte. Impugnació i els seus efectes.
7. Els processos d’arrendament. Especial referència al judici de desnonament, incidència de la Llei concursal, i l’arbitratge als arrendaments urbans. Problemes més freqüents.
8. El traspàs del local de negoci. Requisits actuals, modificacions i participació de la propietat.
9. El sotsarrendament: concepte i aplicació en contractes d’ús com a habitatge i ús diferent d’habitatge.
10. Consideració de les obres. Obres de conservació i obres de millora. Repercussió de l’import. Exemples pràctics.
11. L’arrendament rústic. Drets d’adquisició preferent.


MÒDUL 4. Urbanisme. 20 h

1. La normativa urbanística d’aplicació a Catalunya. La normativa sectorial.
2. El règim urbanístic del sòl. La classificació i qualificació del sòl.
3. El sistema de planejament a Catalunya. Les bases d’articulació del sistema de planejament territorial i urbanístic.
4. El planejament general: POUM I PAUM.
5. El procediment d’aprovació de plans. La participació dels particulars en el planejament.
6. El planejament derivat en sòl urbanitzable. El Pla Parcial i el Pla Parcial de Delimitació.
7. El planejament derivat en sòl urbà: El Pla de Millora Urbana. Els plans especials i els projectes d’actuació específica.
8. La reserva per l’habitatge protegit, l’estudi de viabilitat, l’agenda i el pla d’etapes.
9. Els sistemes d’actuació urbanística: des de la iniciativa particular i des de la iniciativa pública.
10. L’execució del planejament i la gestió urbanística. La divisió poligonal.
11. Les juntes de compensació i les entitats urbanístiques de col·laboració. Les associacions administratives de cooperació.
12. La concertació social: els convenis urbanístics.
13. El càlcul de l’aprofitament urbanístic. La cèdula urbanística.
14. Les llicències urbanístiques i les autoritzacions administratives. Les parcel·lacions.
15. Edificacions fora d’ordenació. Volum disconforme. Ús disconforme. Declaració de ruïna i la responsabilitat dels propietaris.
16. Expropiació per raons urbanístiques.
17. El projecte d’urbanització i l’execució de les obres d’urbanització.
18. La recepció i la conservació de les obres.

MÒDUL 5. Valoracions immobiliàries. 20 h.

1. Conceptes generals. Principis. Introducció als mètodes de valoració. L’informe de valoració. Introducció a la normativa de valoracions Ordre ECO/805/2003.
2. Estudis de mercat. L’estudi de mercat de preus dels habitatges a la província de Girona.
3. Mètode de comparació del mercat. Exercicis d’homogeneïtzació.
4. Valoració del sòl. Valors unitaris i valors de repercussió. Mètode residual estàtic. Exemples de valoració d’un solar.
5. El mètode de cost de reposició. La depreciació dels immobles. La valoració additiva. Exemples. Aplicació a la valoració cadastral.
6. El mètode de capitalització de rendiments. Aplicació en immobles arrendats. Exemples.


MÒDUL 6. Fiscalitat immobiliària.  28 h.

1. Recursos i infraccions. Procediment sancionador.
2. La fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’IRPF: tributació, deduccions i desgravacions.
3. Fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’impost sobre les societats (IS).
4. Impost sobre el valor afegit en les operacions immobiliàries (IVA).
5. Fiscalitat en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD).
6. Impost sobre donacions i successions.
7. Fiscalitat dels immobles i de les operacions immobiliàries en l’àmbit dels tributs locals.
8. Els impostos en els no residents (imputacions de renda, vendes i rendes de l’arrendament).
9. Casos específics concrets.
10. Impost sobre estades d’establiments turístics (taxa turística). Problemàtica amb l’IVA.

MÒDUL 7. Normativa específica del sector. 24 h.

1. Llei d’ordenació de l’edificació (LOE).
2. LOE. Responsabilitats i garanties.
3. Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
4. Llei del dret a l’habitatge.
5. Plans d’habitatge, reserves d’HPO, Llei d’emergència habitacional i pobresa energètica.
6. Les noves obligacions de l’empresa en matèria de responsabilitat penal: compliance.
7. Decret d’habitabilitat i de la cèdula d’habitabilitat.
8. Certificat d’eficiència energètica.
9. Assegurances del sector.
10. Registre d’agents immobiliaris.

MÒDUL 8. Màrqueting immobiliari. 24 h

1. El context actual i l’entorn del màrqueting.
a) Entendre el mercat on ens movem.
b) Factors clau de la comercialització d’avui en dia.
c) Conceptes clau en màrqueting i gestió comercial.
2. Estratègies de màrqueting per a la gestió d’un negoci immobiliari.
a) Eines per a la investigació de mercats.
b) Segmentació i posicionament.
c) Com construir el nostre model de màrqueting.
3. Màrqueting en el punt de venda immobiliari.
a) La proposta de valor.
b) Gestió externa i interna del punt de venda.
c) Promocions i publicitat en el punt de venda immobiliari.
4. Màrqueting directe i noves tecnologies.
a) Característiques i objectius.
b) L’email marketing, SMS i mobile marketing.
c) La base de dades i la construcció del pla d’acció.
5. Màrqueting relacional i de serveis per a empreses immobiliàries.
a) Característiques dels serveis.
b) L’oferta de serveis.
c) El procés de compra del consumidor.
d) Com potenciar l’experiència de compra del client.
6. Màrqueting digital i imatge de marca.
a) Com conèixer i gestionar la reputació on line del negoci.
b) Com construir la nostra marca en el negoci immobiliari.
c) Xarxes socials en el sector.
7. La fidelització comercial.
a) Conceptes clau en la fidelització comercial.
b) Eines per a la fidelització comercial.
c) Gestió de relacions comercials.
8. Branding personal i venda de la pròpia marca (un mateix). Coaching aplicat al desenvolupament personal i professional.
9. Tècniques de PNL (programació neurolingüística) en el món de les vendes.

MÒDUL 9. Organització i gestió d’empresa. 24 h.

1. Aspectes legals. Responsabilitats de l’empresari. Llei concursal.
2. Aspectes econòmics. Balanços i ràtios. Resultats. Quadre de comandament i control de gestió. Auditoria.
3. Recursos d’informació bàsics del sector. Descripció i funcions d’agents, professionals i administracions que intervenen en el procés de construcció.
4. Contractació i subcontractació. Contracte de serveis i d’obra.
5. Pla d’empresa. Missió, visió i valors. Recursos humans.
6. Prevenció de riscos laborals.
7. Gestió del cobrament. Blanqueig de capitals.
8. Protecció del consumidor.
9. Direcció d’equips comercials.

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

El professorat del claustre docent té molta experiència en la formació i és personal actiu en empreses i/o administracions on realitzen la seva tasca principal. Amb el sistema de qualitat de la FUdGIF certifiquem que els professors són valorats després de cada període formatiu. Una valoració que no sigui l’esperada pot qüestionar la continuïtat d’aquell professor. Aquest sistema ens obliga a mantenir el nivell de qualitat docent i formativa dels professors del Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari. El professorat és el següent:

–Aguilà Bonfill, Josep Maria. Llicenciat en Dret. Advocat. Assessor jurídic del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.

–Arnaiz Ramos, Rafael. Registrador de la propietat i mercantil. Titular del Registre 7 de Barcelona.
Bahí Alsina, Pere. Màster en Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries per la UB. API. Enginyer en informàtica. Cubus Immobiliària.

–Balbín Valentí, Carles. Llicenciat en Dret. Advocat. Assessor jurídic del Col·legi API de Girona. Soci director de Balbín Advocats.

–Bonmatí Roura, Jordi. Llicenciat en Economia i advocat. Ribas Álvarez Assessors i Consultors.

–Brancós Núñez, Enric. Notari acadèmic de jurisprudència i legislació de Catalunya.

–Bonilla Diví, Sergi. Director de Girona Coaching, cofundador de Creantum, enginyer tècnic, master coach especialista en pimes, trainer internacional en PNL, conferenciant nacional i internacional en l’àmbit dels recursos humans, ponent al Màster de Recursos  Humans de la UdG, consultor i formador en lideratge, motivació i gestió del canvi personal i professional.

–Corsunsky Zeitune, Laura. Advocada especialista en dret públic i urbanisme. Màster en Dret Urbanístic. Assessora jurídica del Gremi de Promotors i Constructors de Girona. Sòcia de Corsunsky & Moré Advocats Associats, SLP.

–Costa Romea, Txell. Periodista especialitzada en comunicació, màrqueting i vendes.

–Delgado Salas, Rocío. Llicenciada en Dret. Advocada. Màster en Dret Civil. Dret de Família (UB). Assessora jurídica del projecte Rehabilita’t per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Delgado Advocats.

–Domènech Garcia, Carme. Diplomada en Arquitectura Tècnica. Coordinadora de seguretat i salut. Tècnica superior en PRL.

–Donés Barcons, Josep. Secretari general de FECAPCE. Vocal secretari APCE.

–Duatis Puigdoller, Jordi. Arquitecte. Professor associat d’Arquitectura legal, dret urbanístic i valoracions de la UPC. Vocal del Jurat d’Expropiació de Catalunya.

–Espinet Coll, Francesc. Llicenciat en Dret. Advocat. Màster en Dret Immobiliari. Diplomat tècnic laboral. Soci d’ECN Advocats.

–Ferrer Flaqué, Albert. Executiu de riscos financers i professionals de Marsh.

–Garcia Salse, Jordi. Arquitecte superior especialitzat en edificació, urbanització, urbanisme i valoracions. Responsable directiu i coordinador de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calonge.

–Genebriera Ibáñez, Jordi. Director de l’empresa de consultoria Dinamium, especialitzada en programes de formació i assessorament en el sector comercial. Especialista en programes i seminaris de lideratge, màrqueting i comercialització. Postgrau en Gestió i Direcció d’Empreses per l’escola de negocis EADA i la Universitat Pompeu Fabra.

–Labastida Azemar, Francesc. Arquitecte. Assessor tècnic del COAC i membre de la Comissió del CTE del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

–Mayoral del Barrio, Belén. Notària. Notaria Mayoral.

–Moret Llosas, Carles. Llicenciat en Dret. Advocat. Mediador en dret privat i familiar. Bufet Moret-Thomas.

–Navarro Medina, Antoni. Advocat. Gestor administratiu i cap de l’Àrea Fiscal de RM Assessors.

–Nieto Masero, Xavier. Inspector i instructor de Consum, secció de Girona. Llicenciat en Dret per la UdG, i àrbitre en temes de telecomunicacions de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

–Pérez de Gregorio i Capella, Antoni. Advocat associat de Rebled Advocats.

–Pérez Romo, Vanessa. Llicenciada en Dret i Màster en Corpore Finance per ESADE. Associada de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

–Pou Soler, Josep Maria. Advocat. Assessor jurídic del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. Soci fundador de Pou Advocats, SLP.

–Pujols Parramon, Miquel. Advocat. Enginyer tècnic agrícola. Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat.

–Robleda Cabezas, Joan. Economista. Cap dels Serveis d’Informació Tributària de l’AEAT de Girona.

–Rodríguez Teixidó, Dani. Diplomat en Ciències Empresarials. Censor jurat de comptes. Auditoria i Control Auditors, SLP.–Roig Zabaleta, Xavier. Director operatiu per a la coordinació dels Sistemes d’Informació i Atenció Ciutadana. Agència de l’Habitatge de Catalunya. Gestor del Registre d’Agents Immobiliaris.

–Terrades Cama, Sílvia. Advocada de la Generalitat. Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
Vendrell Santiveri, Enric. Llicenciat en Dret. Advocat. Administrador de finques. President del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya.

Durant el curs, la Direcció podrà afegir altres professors que cregui necessaris.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

Marta Llimós Compte. Llicenciada en Dret. Membre de la Junta del Col·legi API. Responsable de l'àrea de formació.Coordinació

Rosa Pascual Batlle. Gerent del Col·Legi API.Organitza:

 

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  

FULLETÓ DEL CURS

Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.