Identificació

                    

            

Màster en Tecnologies de la Informació per a Sistemes de Salut (SEMIPRESENCIAL)

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 1500.00
Idioma: Català i espanyol
Data inici: 20/10/2017
Data finalització: 12/05/2018
Crèdits: 60.00 ECTS
Nombre de places: 20
Codi: 17SQM0017
Matrícula oberta

Preu:
  • Matrícula Ordinària:
    2.975,00€
  • Descompte del 5% per a particulars que compleixin algun dels requisits de l'apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    2.826,25€
  • Descompte del 10% per a particulars i empreses que compleixin algun dels requisits de l'apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    2.677,50€
Horari: Divendres de 17 a 21 h i dissabte de 9 a 14 hTreball final de màster: setembre 2018

En el moment de formalitzar la inscripció és imprescindible enviar per correu electrònic a info.fundacioif@udg.edu: currículum vitae i expedient acadèmic.

PRESENTACIÓ

La demanda de TIC en els serveis de salut és una realitat en constant augment. L'aplicació de les noves tecnologies en salut està suposant una autèntica revolució en la millora de la nostra pràctica clínica assistencial. No obstant això, la inclusió dels avenços tecnològics en els serveis de salut és encara limitada, no només per qüestions econòmiques (factors importants en l'actualitat), sinó per la capacitat d'adaptació a la dinàmica de la seva gestió, que introdueix criteris d'eficiència i eficàcia.

L'objectiu del Màster és formar tecnòlegs capaços de donar resposta als nous reptes que planteja la gestió de la salut aprofitant al màxim les possibilitats que ofereixen les TIC. Aquests tecnòlegs han d'adquirir coneixements en diferents disciplines –principalment intel·ligència artificial, processos assistencials, gestió de qualitat i estàndards– per poder donar resposta als reptes que tenen avui en dia els serveis de salut. També se'ls proporcionen les eines necessàries per emprendre i innovar en el sector sanitari i per a la creació de noves línies de negoci.

El professorat que imparteix la docència en el programa són especialistes de llarga trajectòria acadèmica i investigadora.
El Màster neix amb el propòsit de mantenir una forta vinculació amb la realitat professional del sector i apropar els estudiants a les demandes relacionades amb el sector sanitari (empreses de serveis, corporacions hospitalàries, administracions). Per a això, el Màster compta amb la col·laboració d'un conjunt d'empreses del sector on els estudiants poden realitzar les pràctiques, juntament amb la tutorització i el suport del professorat del Màster.

En finalitzar el Màster els alumnes tindran una visió completa dels processos assistencials i dominaran les metodologies que s'estan començant a implantar. També tindran les habilitats per posar en marxa els seus propis projectes en l'àmbit de la salut.
Tot això els convertirà en tecnòlegs professionals que coneixeran les últimes tendències i seran capaços d'abordar reptes clínics significatius. Tecnòlegs, preparats per liderar, innovar i fer un ús estratègic de les TIC aplicades al sector de la salut i a la seva gestió en tots els seus nivells.

Aquest Màster encaixa perfectament dins el mapa universitari català ja que els estudis més propers que es poden trobar a Catalunya corresponen a estudis de gestió en la salut (Health Management), que tracten de manera bàsicament colateral el component TIC.
Per tant, oferint aquest Màster, la UdG es pot convertir en un referent diferenciador en el camp de la medicina i la salut.
 

OBJECTIUS

El Màster pretén formar professionals que entenguin la relació entre les tecnologies de la informació, la salut, el sistema d'atenció a la salut i les persones. Concretament, les tecnologies de la informació en el Màster es focalitzen en les tècniques Smart basades en intel·ligència artificial (sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisió, personalització, aprenentatge a partir de grans volums de dades).

Objectius formatius:

– Conèixer la disciplina de la informàtica mèdica.

– Formació en les últimes novetats en tecnologies per a la salut: big data, electronic health records, wearables, mHealth, telemedicina.

– Conèixer l'organització i els processos assistencials: atenció sanitària, presa de decisions, reptes.

– Desenvolupar solucions per superar necessitats de salut reals.

– Liderar i participar en el desenvolupament, implantació i gestió de productes i serveis de Smart Healthcare.

– Conèixer l'estructura del mercat de les TIC per a la salut: aprendre a identificar les principals necessitats i oportunitats de negoci.

– Dissenyar models de negoci en Smart Healthcare.

Amb el Màster s'obtenen els coneixements i habilitats necessàries per aconseguir un avantatge competitiu en l'ús de les tecnologies de la informació, i en particular de la intel·ligència artificial, permetent oferir solucions innovadores que millorin la prestació i atenció sanitària i valoritzant la carrera professional de les TIC i salut, un camp cada vegada més complex i exigent.

La nostra meta en aquest Màster és preparar tecnòlegs capaços de donar resposta als nous reptes que planteja la gestió de la salut aprofitant al màxim les possibilitats que ofereixen les TIC.

A QUI S'ADREÇA

– A titulats en enginyeries (Informàtica, Biomèdica, Telecomunicacions, Industrial, Electrònica, etc.), que vulguin ampliar els seus coneixements i enfocar la seva trajectòria professional al sector salut.
– A persones que treballen en el sector públic (salut pública) o privat.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Titulats universitaris en Enginyeria (Informàtica, Electrònica Industrial i Automàtica, Elèctrica,  Tecnologia Industrial), Biotecnologia, Bioenginyeria, Matemàtiques, Enginyeria Biomèdica.
– Altres titulacions universitàries amb experiència en el sector de la salut.

Descripció


Sessió informativa > 22 de setembre a les 18 h a l'aulari 4-5 de l'Edifici Giroemprèn del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

 


PROGRAMA
Curs d’Especialització en Informàtica Mèdica
 
– Introducció a la informàtica mèdica.
– Arquitectures de la informació en els sistemes de salut.
– Estàndards i interoperabilitat.
– Dispositius mèdics, telemedicina i aplicacions mèdiques.
– Seguretat i confidencialitat de les dades clíniques.
– Intel·ligència de negoci.
– Gestió de TI i agilitat.
 
Curs d’Especialització en Gestió, Qualitat i Estàndards en Sistemes de Salut
 
– Seguretat i marc normatiu en equips electromèdics i informàtics.
– Metodologia Lean Healthcare per a la gestió de la millora contínua i l’excel·lència operativa.
– Rutina de la millora.
– Estandardització dels processos assistencials.
– Mapa del flux de valor.
– Visualitzador del flux del pacient.
– Seguretat del pacient.


Curs d’Especialització en Processos Assistencials i les TIC

– Conceptes bàsics:
• Les TIC i la salut. Introducció, conceptes bàsics, caracterització del sistema sanitari i de la salut, funcionament, agents, professionals.
• Elements, bases i característiques de la informació i dels sistemes d’informació del sistema sanitari.
• Digitalització de la informació i arquitectures d’informació.
• Aplicacions administratives i clíniques, i proveïdors específics en sanitat.
• Pla de sistemes d’informació.
• Govern, direcció estratègica i gestió dels SI i TIC.
 
– Salut Digital:
• Identificació digital.
• HCE E Informació Clínica Electrònica.
• Prescripció i recepta electrònica.
• Imatge mèdica digital.
• PHR - Personal Health Record.
 
– Dispositius Mèdics. Wereables. Tendències i exemples d’aplicació.
– Integració de la informació.
– Investigació i Innovació: contestant preguntes, generant coneixement.
– Guies de pràctica clínica. Per exemple, peticions radiologia.
– Eines d’ajuda per a la presa de decisions clíniques.
– Computer Aided Diagnostic CAD.
– Open data.
– Transparència en els sistemes de salut.
– Big data.
– RWE Real World Evidence.
– Investigació avaluativa.
– Avaluació de l’impacte.
– Unpatients, Datadonors.

– Opcional:
• Què és la innovació i models.
• Tipus d’innovació: innovació en productes, en serveis, organitzativa.
• Creativitat i generació d’idees.
 
Criteris de selecció i gestió de projectes d’innovació.


Curs d’Especialització en Bioestadística Aplicada

– Revisió de conceptes bàsics d’estadística.
– Sistemes d’ordinador pel preprocessament i l’anàlisi de dades.
– Tipologia dels estudis epidemiològics.
– Mesures de freqüència i mesures d’associació/risc: prevalença, incidència, raó d’odds, risc relatiu.
– Proves diagnòstiques: sensibilitat, especificitat, valors predictius, les corbes ROC, estadística AUC.
– Regressió logística i/o anàlisi de supervivència.


Curs d’Especialització en Anàlisi Intel·ligent de Dades en Salut

– Introducció a l’anàlisi intel·ligent de dades.
– Metodologia i estàndard CRSIP-DM.
– Tècniques: regressió, anomaly detection, clustering, association rules.
– Entorns de programació i visualització per a l’anàlisi de dades intel·ligent i mineria de dades.
– Estudi de casos.


Curs d’Especialització en Aprenentatge Automàtic Aplicat a Sistemes de la Informació en Salut

– Introducció a l’aprenentatge automàtic.
– Metodologia, disseny i avaluació.
– Aprenentatge supervisat: aprenentatge simbòlic, SVM, mètodes probabilístics i models gràfics.
– Entorns de programació i visualització per a l’aprenentatge automàtic.
– Aprenentatge automàtic en dades massives.


Curs d'Especialització en Sistemes Intel·ligents d'Ajuda a la Presa de Decisions en Salut

– Introducció a la intel·ligència artificial.
– Creació i aplicació de coneixement mèdic.
– Medicina basada en l’evidència. Sistemes basats en el coneixement.
– Tipologies: sistemes basats en regles, sistemes basats en casos, sistemes basats en models.
– Mètodes i eines de desenvolupament dels sistemes basats en el coneixement.
– Problemes d’optimització de restriccions.
– Mètodes de recerca heurística.
– Mètodes de recerca metaheurístics.


Pràctiques externes

Treball Final de Màster

ESTRUCTURA MODULAR

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

– Màster en Tecnologies de la Informació per a Sistemes de Salut
– Diploma de Postgrau en Anàlisi de Dades en Salut
– Curs de Postgrau en Sistemes d’Informació en Salut
– Curs d’Especialització en Informàtica Mèdica
– Curs d’Especialització en Gestió, Qualitat i Estàndards en Sistemes de Salut
– Curs d’Especialització en Processos Assistencials i les TIC
– Curs d’Especialització en Bioestadística Aplicada
– Curs d’Especialització en Anàlisi Intel·ligent de Dades en Salut
– Curs d’Especialització en Aprenentatge Automàtic Aplicat a Sistemes de la Informació en Salut 
– Curs d'Especialització en Sistemes Intel·ligents d'Ajuda a la Presa de Decisions en Salut

 

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

– Josep Vehí Casellas. Veure currículum a l’apartat Direcció.

– Ivan Contreras. Màster en Investigació Informàtica: Optimització i Control de Processos (2011) i doctorat europeu en Enginyeria Informàtica (2014) per la Universidad Complutense de Madrid. Va realitzar un postdoctorat a la Universitat de Girona el 2014 i actualment està becat en una acció Marie Curie. La seva experiència investigadora se centra en el desenvolupament de sistemes de classificació i predicció, així com en l’anàlisi de sèries temporals. Una vegada acabat el doctorat en el grup d’algoritmes bioinspirats ABSYS, es va incorporar al grup MICELab de la Universitat de Girona on va aplicar els seus coneixements en tecnologies per a la diabetis. Ha col·laborat i treballat amb moltes universitats nacionals i internacionals. El 2012 va fer una estada de set mesos en el grup de bioinformàtica d’ICOS a Nottingham (UK), i una estada d’un any el 2016 al centre d’investigació en enginyeria biomèdica Fraunhofer IBMT (Alemanya).

– Juan José Avendaño Rodríguez. Metge especialista en medicina familiar i comunitària i diplomat en sanitat. Inicia la seva trajectòria professional com a metge de família a Girona, i l'any 1993 dirigeix el primer Centre d'Atenció Primària autogestionat a Barcelona. Soci fundador i director general de l’Institut Català de Serveis Mèdics, i de l’empresa Modelos de Atención Gestionada, amb la qual fa difusió del seu model i sistema d'atenció. Ha desenvolupat un model integral d'història personal de salut. Ha participat com a consultor en diferents projectes d'abast nacional i internacional, amb reconeixement del Comitè Assessor Internacional de la iniciativa Towards Unity for Health (TUFH- WHO) de l’OMS. És membre de diferents entitats científiques i professionals del sector.

– Marc Sales i Coll. Enginyer industrial i consultor Lean Healthcare. Màster en Gestió i Direcció d’Empreses, amb experiència en l’àrea d’operacions, direcció tècnica, producció, logística, millora contínua i implantació de projectes Lean en el sector sanitari. Amb caràcter emprenedor i vocació docent, ha treballat en diferents projectes d’emprenedoria en tecnologia Mobile, en l’àmbit de l’enginyeria i en la gestió de la millora en el sector salut. Actualment és consultor del departament d’Integrated Health Soultions de MEDTRONIC, treballant en diferents projectes dels principals hospitals del país.

– Antoni Campos Rubiño. Enginyer industrial i consultor Lean Healthcare. Màster en Gestió i Direcció d’Empreses, amb experiència en gestió i disseny d’infraestructures i tecnologia hospitalàries. Expert en Lean Healthcare i gestió d’operacions en l’àmbit sanitari. Ha participat en diferent projectes d’emprenedoria en els àmbits tecnològic, d’innovació i millora continua en sanitat. Actualment és responsable de la unitat de desenvolupament estratègic de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, responsable de la unitat d’operacions i Lean de l’ICS-IAS de Girona, cofundador de Balio Tecnologia i coordinador de la comissió de treball dels Serveis Generals del Consorci Sanitari i Social de Catalunya.

– Josep Lluís Arcos. Investigador científic de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IIIA-CSIC). És doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (1997) i Màster en Tecnologia del So i Creació Musical per la Universitat Pompeu Fabra (1996). Ha estat investigador visitant a la Indiana University (School of Informatics and Computing) (2005), la McGill University (Montreal Neurological Institute) (2012) i el CIRMMT (Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology) (2012). Coautor de més de 150 articles científics i coreceptor de diversos premis internacionals. Ha participat en més de 50 projectes d’investigació/transferència, en 20 dels quals ha estat investigador principal. Especialitzat en sistemes d’aprenentatge automàtic, raonament basat en casos, sistemes autoorganitzatius i autoadaptatius i en les seves aplicacions en el sector sanitari.

– Juliana Ribera. Llicenciada en Ciències Biològiques, amb l’especialitat de Bioestadística, llicenciada en Medicina i Cirurgia, i Màster en Sistemes d’Informació, Gestió del Coneixement i Direcció d’Institucions Sanitàries. La seva trajectòria professional s'emmarca en les disciplines de documentació mèdica i anàlisi d'informació sanitària. Ha treballat en el sector de la salut, tant a nivell d’atenció primària com en hospitals públics i privats. És docent a la UOC, la UB, l’Escola Gimbernat i consultora al Servei Català de la Salut.

– Miquel Llover Téllez. Enginyer en Informàtica per la UdG amb més de 15 anys d'experiència en el sector sanitari. Ha desenvolupat els càrrecs de responsable de la Unitat d'Informàtica de la DAP Girona i de subdirector de Sistemes i Comunicacions de l'Institut Català de la Salut a Girona (Hospital Dr. Josep Trueta). Durant més de 10 anys ha estat professor a la UdG i a la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED). Interessat en les metodologies àgils, és cofundador de Balio Tecnologia, especialitzada en l'aplicació de mètodes Lean, en la gestió de la millora contínua en el sector sanitari mitjançant el disseny d'eines per a la visualització i optimització del flux del pacient.

– Juan Guanyabens i Calvet. Metge i Màster per ESADE en Gestió Hospitalària amb més de 20 anys d’experiència en direcció, gestió, consultoria i assessorament en la utilització i aplicació de les tecnologies de la informació en el sector sanitari. Ha estat coordinador general de les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i conseller delegat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUA). Ha treballat també en el Servei Català de la Salut, UDIAT Centre Diagnòstic de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i PwC.

– Jordi Galimany. Doctor en Ciències Infermeres por la Universitat de Barcelona, Màster Oficial en Lideratge i Serveis d’Infermeria, Màster de Salut Pública per la Universitat de Barcelona i Màster d’Adaptació Pedagògica per la Universitat Politècnica de Catalunya. És professor en 14 màsters en diferents universitats de Catalunya, professor consultor del Màster de Telemedicina de la Universitat Oberta de Catalunya i col·labora amb diversos col·legis oficials d’infermeria realitzant activitats de formació continuada. El seu àmbit d’investigació és la repercussió de la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la salut, tant des del punt de vista dels ciutadans com dels professionals i del sistema de salut. És membre del Grup d’Investigació Estudis en dones, salut i ètica de la relació assistencial i del Grup de Treball MWCB Nursing que tracta projectes d’infermeria en l’àmbit de les TIC i la mobilitat. Ha estat coordinador del Programa de Desenvolupament del Diagnòstic per la Imatge del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de setembre de 2007.

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

Josep Vehí Casellas. Doctor en Enginyeria Industrial. En l’actualitat és professor titular del Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de la Universitat de Girona i investigador associat a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona. És el responsable de l’IEEE working group on Interval Methods for Control i membre de l’IFAC Technical Committee on Modelling and Control of Biomedical Systems. Ha participat en diversos projectes de recerca europeus i en més de 15 projectes nacionals. La recerca que el seu grup (MICELab) realitza actualment “Modelització, Identificació i Enginyeria de Control” comprèn la modelització i control en biomedicina, l’enginyeria de control i els mètodes intervalars per al control. Coordinació

Remei Calm. Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora titular de la Universitat de Girona (UdG). Les seves àrees de recerca són l’anàlisi intervalar modal i les seves aplicacions al modelatge i al control de sistemes biomèdics. Membre del grup de recerca Modal Intervals and Control Engineering (MICELab). Ha publicat en diverses publicacions especialitzades: Diabetes Science and Technology, IEEE Transactions on biomedical Engineering, Computer Methods and Programs in Biomedicine, entre d’altres.Organitza:


Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.