×

Diploma d'Especialització en
Direcció Tècnica d'Esdeveniments i Espectacles

Postgrau

1a Edició

Presentació

La necessitat d’intervenció de personal tècnic qualificat amb experiència i solvència ha anat augmentant de manera substancial al mateix temps que augmentava la varietat de tipologies d’esdeveniments.

Avui en dia, en més o menys mesura, en una mateixa actuació trobem requisits tècnics del camp de la sonorització, la il·luminació, els audiovisuals o el muntatge d’infraestructures escèniques, en situacions tan diverses que van des de la realització d’una conferència en un entorn extremadament formal, acadèmic o de negocis fins a concerts de grans dimensions amb diferents espais i programacions, actuacions dins les arts escèniques, teatre o dansa, passant per esdeveniments de format més reduït o trobades de caràcter sociocultural.

Aquesta situació ens porta a l’objectiu de formar professionals amb una perspectiva global sobre l’activitat que duen a terme. Ha d’incloure, a més dels continguts tècnics específics de la seva especialitat, la capacitat de valorar factors com ara la preproducció i producció, les infraestructures, la seguretat, la relació de l’equip de treball i la integració amb altres departaments i agents, i també bones maneres i conductes professionals. Tots aquests factors intervenen en una producció en directe des del moment en què es planteja la feina fins al moment de reflexionar sobre com s’ha desenvolupat, la metodologia i els procediments de forma.

Òbviament, un curs amb aquests objectius s’ha de fonamentar principalment en la pràctica, actuant sobre situacions reals dins el sector, la seva casuística quotidiana i la resolució de problemes comuns que poden afectar de manera transversal diferents fases o aspectes dels treballs que es duen a terme.

Per cursar i desenvolupar aquests estudis, l’Escola Tècnica de l’Espectacle Casa de la Música disposa d’una gran quantitat de recursos tècnics (equips professionals de sonorització, il·luminació, visuals i estructures escèniques), així com d’instal·lacions adients per impartir les classes teòriques o pràctiques, ubicades a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, i un espai escènic de grans dimensions, El Generador, al polígon industrial de Sant Julià de Ramis.

Al mateix temps, cal esmentar que el claustre docent està format per professionals acreditats i en actiu dins el sector.

Entitats col·laboradores

eventis