Diploma de postgrau

Dret Local

5a Edició
Codi: 211037
Tipologia: Diploma de postgrau
Idioma: Català i espanyol en funció del docent.
Data d'inici: 14/10/2021
Data darrera sessió presencial: 24/05/2022
Data de finalització: 18/07/2022
30 ECTS / 212 hores presencials
Horari:

Dimarts i dijous de 16.15 a 20.15 h

CURS HÍBRID
Les classes es poden seguir de forma presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs podria continuar amb normalitat combinant videoconferències, principalment, i treball on line.

Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG i per videoconferència a través de la plataforma Zoom
Places: 24 ( 3 places reservades per als cursos d'especialització )

Raons per fer el curs

  • Per a graduats: l’assoliment del màxim grau de competència i coneixements en gestió d’administracions locals i de l’urbanisme, que els capacita per treballar-hi directament o en els organismes i empreses relacionades.
  • Per a professionals de l’Administració pública: l’aprofundiment en els instruments més actuals, tècnics i normatius, de la gestió i direcció d’entitats locals.
  • Per a professionals d’empreses que tenen en la seva activitat un tracte intens amb l’Administració: el coneixement més avançat del seu funcionament i normatives, i de les vies de defensa dels propis interessos.

A qui s'adreça

A estudiants que vulguin obtenir una especialització capacitadora per ocupar llocs de responsabilitat en l’Administració local, com a professionals en actiu, tant de l’Administració pública com del sector privat que es relacionin amb les entitats locals.
L’heterogeneïtat del grup al qual es dirigeix el curs enriqueix notablement les sessions ja que augmenta la visió pràctica i diferenciada de les problemàtiques concretes en el si de les administracions públiques, principalment pel que fa als ens locals.
Especialment, però no exclusivament, adreçat a titulats universitaris en: Dret, Economia, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Gestió i Administració Pública.

Requisits d'admissió

Titulació universitària en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració d’Empreses, en Gestió i Administració Pública o en Relacions Laborals, i altres titulacions de grau mitjà que permetin l’accés als cossos tècnics del grup B.

Objectius

Es dotarà els estudiants dels coneixements, les eines i les tècniques principals per a la gestió i la direcció en l’Administració local. S’estudiaran des d’un punt de vista tant jurídico-normatiu com pràctic els àmbits constituents dels ens locals i les seves activitats, per exemple, el règim jurídic del seu personal, la contractació administrativa, el règim patrimonial i de béns, l’expropiació forçosa, el procés contenciós administratiu, el règim electoral, l’activitat sancionadora, així com les darreres previsions referents a la transparència i el bon govern.

Sortides professionals

Es pretén que els alumnes puguin entrar a formar part de la borsa de secretaris de l’Ajuntament interins de l’Escola de l’Administració Pública. No obstant això, el Màster ofereix un coneixement ampli sobre la gestió, el dret local i l’urbanisme, fet que permet que es pugui accedir a assessories jurídiques o a la mateixa Administració Pública en els seus grups més alts, entre altres possibles sortides professionals.

Entitats promotores

Si no et matricules,  indica'ns el motiu!

Preu:

1.980 €
Veure descomptes

Calendari

Opinions d'exestudiants

Josep Pujol Sureda | Ajuntament de Fontanilles (Baix Empordà) | Assessor jurídic Secretaria-intervenció

Personalment m’ha servit per reciclar coneixements i disposar de visions acadèmiques i alhora pràctiques i actualitzades dels diferents aspectes referits al sector públic.

eventis