Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys

Reconegut per l'Associació Montessori Internacional (AMI)

2a Edició

Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

Llegiu les instruccions que es detallen en els 3 passos del procés de matrícula:

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Informació sobre els requisits acadèmics d’admissió:
Cal que tingueu present que, per realitzar un màster o postgrau, heu d’acreditar tenir una titulació universitària de diplomat, llicenciat o equivalent. En cas contrari, no podreu obtenir la titulació de màster o postgrau. Tanmateix, algunes activitats també accepten alumnat sense titulació universitària; en aquest cas, la certificació final obtinguda serà un certificat d’assistència (*).

(*) El cost de les taxes d’expedició del títol i dels certificats NO està inclòs en el preu de la matrícula.

Abans d’iniciar el procés de matrícula, consulteu l’apartat Requisits d’admissió de l’activitat i assegureu-vos de disposar de tota la documentació que cal adjuntar.

2. Formulari de matrícula

Empleneu el formulari de matrícula i comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació:
Reviseu la documentació que cal adjuntar en aquest apartat:

– Fotocòpia del DNI o passaport (obligatori).
– Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol, en el cas de disposar-ne (*).
– Currículum vitae, en el cas de disposar-ne.
– Carta de motivació (obligatori), que ha d'incloure: Coneixements i comprensió prèvia de Montessori. Predisposició, destreses i previ entrenament per a poder seguir aquest curs. Experiència amb nens i educació. Experiència amb nens de primària (6-12 anys). Motivacions per a participar en aquest curs (professional, personals...). Expectatives sobre com es desenvoluparà el curs. Resum curricular de les feines relacionades amb tasques d'ensenyament.
– Es valorarà la presentació de dues cartes de recomanació: Han d'incloure informació personal i professional de la persona que completa la carta i explicació (opinió sobre el/la sol·licitant, descripció del coneixement sobre ell/ella, opinió sobre la seva capacitat per seguir el curs amb un treball de nivell de grau i per a treballar amb nens de primària. Opinió sobre el seu caràcter i comportament). Es poden entregar més endavant.
– Fotocòpia del certificat Guia Montessori AMI de 3 a 6 anys expedint pel centre de formació on es va cursar, en el cas de voler convalidar-lo. Cal que s'especifiqui el nombre d'hores del curs.

(*) La fotocòpia ha d'estar compulsada amb el segell de compulsa original o bé ha de dur segell electrònic. Aquesta documentació s'ha de presentar en el moment de formalitzar la inscripció o, com a màxim, tres mesos després de l'inici de l'activitat. La Secretaria Acadèmica de la Fundació pot compulsar el document en cas que sigui necessari. Per a la legalització de títols estrangers consulteu aquí les condicions.

Un cop formalitzada la matrícula, la direcció del curs us contactà per realitzar una entrevista personal o videotrucada. En el cas de ser apte rebreu un correu de confirmació de plaça amb les instruccions per realitzar el pagament.

Pagament:
El pagament d’un curs està format per preinscripció + matrícula.
Preinscripció: En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà haver realitzat el pagament de la preinscripció, que es restarà de l'import de la matrícula, i que donarà dret a reserva de plaça.
Matrícula: Per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.

Els pagament del Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys es reparteixen de la següent manera:

– Curs 2019-2020 (Primer curs): 6.200€ (dels qual 1.550€ es pagaran en concepte de preinscripció).
– Curs 2020-2021 (Segon curs): 4.300€ (dels qual 1.075€ es pagaran en concepte de preinscripció).
– Curs 2021-2022 (Tercer curs): 2.000€ (dels qual 500€ es pagaran en concepte de preinscripció).

L'import de la matrícula de primer curs es pot pagar a terminis tenint en compte els següents venciments i imports:

– Venciment 1: 15/09/2020. Import: 1.203,19€ (corresponent al 25% de l'import de matrícula)
– Venciment 2: 15/11/2020. Import: 1.203,19€ (corresponent al 25% de l'import de matrícula)
– Venciment 3: 15/01/2021. Import: 1.203,19€ (corresponent al 25% de l'import de matrícula)
– Venciment 4: 15/03/2021. Import: 1.203,19€ (corresponent al 25% de l'import de matrícula)

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.
* Per als estudiants internacionals és requisit obligatori disposar d’una assegurança mèdica que haurà de ser contractada per l’estudiant abans del viatge. L’assegurança ha d’oferir assistència per sinistre, malaltia, accident o qualsevol altra circumstància que requereixi serveis mèdics o de salut, així com repatriació en cas de defunció. L’assegurança haurà de cobrir tot el període d’estudis i haurà de ser emès o recolzat per una companyia asseguradora reconeguda a Espanya.

Máster

Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys

Codi:210054

Data inici: 07/02/2022

Data de finalització: 01/12/2023

Data darrera sessió presencial: 01/12/2023

Durada: 90 ECTS / 429 hores presencials

eventis