Màster en
Direcció Avançada de Plantes Industrials

4a Edició

Durant el procés d'inscripció s'haurà d'adjuntar un CV actualitzat, on hi consti la formació i l'experiència professional i una carta de motivació que inclogui una breu presentació personal, el motiu pel qual es vol realitzar el màster i cal respondre a la pregunta "què creus que pots aportar al grup?".

Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

Llegiu les instruccions que es detallen en els 3 passos del procés de matrícula:

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Informació sobre els requisits acadèmics d’admissió:
Cal que tingueu present que, per realitzar un màster o postgrau, heu d’acreditar tenir una titulació universitària de diplomat, llicenciat o equivalent. En cas contrari, no podreu obtenir la titulació (*) de màster o postgrau.

Tanmateix, algunes activitats també accepten alumnat sense titulació universitària; en aquest cas, la certificació final obtinguda serà un certificat d’assistència (*).

(*) El cost de les taxes d’expedició del títol i dels certificats NO està inclòs en el preu de la matrícula.

Documentació:
– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol (*).
– Currículum Vitae i carta de motivació.

(*) La fotocòpia ha d'estar compulsada amb el segell de compulsa original o bé ha de dur segell electrònic. La Secretaria Acadèmica de la Fundació pot compulsar el document en cas que sigui necessari.

Aquesta documentació s’ha de presentar en el moment de formalitzar la inscripció o, al més tard, tres mesos després de l’inici de l’activitat.

Abans d’iniciar el procés de matrícula, consulteu l’apartat Requisits d’admissió de l’activitat.

2. Formulari de matrícula

Empleneu el formulari de matrícula i comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació:
Reviseu la documentació que cal adjuntar en aquest apartat:
– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol (*).
– Currículum Vitae i carta de motivació.

Pagament:
El pagament d’un curs pot estar format per preinscripció + matrícula (quan s’indiqui de forma expressa) o directament per matrícula.
Preinscripció: En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà haver realitzat el pagament de la preinscripció, que es restarà de l'import de la matrícula, i que donarà dret a reserva de plaça.
Matrícula: Per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per a imports iguals o superiors a 200 €, consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.

Màster

Direcció Avançada de Plantes Industrials

Codi: 220016
Data inici: 04/10/2022
Data de finalització: 22/07/2023
60 ECTS / 107 hores
Horari:

Virtual [es faran 4 tallers presencials (45 hores), 57 hores de videoconferències a través de la plataforma zoom, de 19 a 20.30 h i 5 webinars extres que es planificaran segons les necessitats dels alumnes . Veure calendari]. 

Sessions presencials 2023 (45 hores)

  • 31 març-1 abril (12h)
  • 5-6 maig (12h)
  • 2-3 juny (11h)
  • 14-15 juliol (10h)

*Nota: L'horari pot patir petites variacions. Algunes sessions seran de treball autònom amb la qual cosa l'horari serà adaptable en funció de la disponibilitat de l'estudiant.

eventis