Instruccions per a formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

Llegiu les instruccions que es detallen en els 3 passos del procés de matrícula:

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Documentació:
– Fotocòpia del DNI o passaport.
–  Recomanable (Titulació i/o Currículum Vitae).

Aquesta documentació s’ha de presentar en el moment de formalitzar la inscripció.

Abans d’iniciar el procés de matrícula, consulteu l’apartat Requisits d’admissió de l’activitat.

2. Formulari de matrícula

Empleneu el formulari de matrícula i comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació:
Reviseu la documentació que cal adjuntar en aquest apartat:
– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Recomanable (Titulació i/o Currículum Vitae).

Pagament:
El pagament d’un curs pot estar format per preinscripció + matrícula (quan s’indiqui de forma expressa) o directament per matrícula.
Matrícula: Per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per imports iguals o superiors a 200 €, consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.

Curs d'especialització

Certificació groupflow en Facilitació i Dinamització Grupal

Codi: 224381
Data inici: 12/05/2023
Data de finalització: 07/06/2023
Data darrera sessió presencial: 27/05/2023
Durada: 54 hores
Horari:

Sessions presencials: 12, 13, 19, 20, 26 i 27 de maig, de 10.00 a 19.00 h. (8 hores cada dia, amb pausa per dinar)

Sessions per videoconferència: 31 de maig i 7 de juny, de 17.30 a 20.30 h.

eventis