R-4/2023 Presentació d'esmenes i al·legacions

Dades de la persona

Procés selectiu

R-4/2023 Presentació d'esmenes i al·legacions

Referència de la convocatòria: R-4/2023

Denominació del lloc de treball: Tècnic/a de recursos humans

Contacte: 
Àrea de Recursos Humans
rrhh@fundacioudg.org
Tel. 972 210 299

eventis