×

Màster de Formació Permanent en
Escriptura Literària i Creativa

1a Edició

Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Informació sobre els requisits acadèmics d’admissió:
Abans d’iniciar el procés de matrícula, consulteu l’apartat Requisits d’admissió de l’activitat a la pàgina web del curs.

Cal que tingueu present que, per realitzar un màster, un diploma d'especialització o d'expert (postgraus), heu d’acreditar tenir una titulació universitària de diplomat, llicenciat o equivalent. En cas contrari, no podreu obtenir la titulació (*) de màster, diploma d'especialització o d'expert (postgraus).

Tanmateix, algunes activitats també accepten alumnat sense titulació universitària; en aquest cas, la certificació final obtinguda serà un certificat d’assistència (*).

(*) El cost de les taxes d’expedició del títol i dels certificats NO està inclòs en el preu de la matrícula.

2. Formulari de matrícula

Un cop hàgiu emplenat el formulari comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació:
– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea. Serà obligatori adjuntar-la per finalitzar el procés.
– Currículum vitae
– Carta de motivació
– Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol. Es pot adjuntar en el mateix moment del procés de matrícula o bé s’ha de presentar com a màxim, vint dies abans de l'inici de l'activitat.

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Pagament:
El pagament d’un curs pot estar format per preinscripció + matrícula (quan s’indiqui de forma expressa) o directament per matrícula.
Preinscripció: En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà haver realitzat el pagament de la preinscripció, que es restarà de l'import de la matrícula, i que donarà dret a reserva de plaça.
Matrícula: Per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per a imports iguals o superiors a 200 €, consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.

Màster de Formació Permanent

Escriptura Literària i Creativa

Codi: 240075
Data d’inici: 15/10/2024
Data de finalització: 05/09/2025
Data darrera sessió presencial: 04/03/2025
Durada: 181 hores
Horari:

INICI DE CURS: 15 d'octubre de 2024.

Classes virtuals asíncrones (classes i exercicis setmanals per treballar el mètode al vostre ritme, tot seguint el calendari de creació del mètode Mandarina).
Classes virtuals a través de la plataforma Zoom (dues classes setmanals, dimarts i dimecres, de 17 a 20 h).*Amb poquíssimes excepcions.
Classes presencials a la Fundació Universitat de Girona: Es valorarà la presencialitat. Són només quatre trobades i molt enriquidores. 
Treball final de màster: Acompanyament creatiu fins al 22 de juliol de 2025. Entrega del TFM: 5 de setembre de 2025.

eventis