Curs d'especialització

Perícia Judicial

2a Edició
Codi: 244271
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català o espanyol, en funció del docent
Data d'inici: 18/10/2024
Data darrera sessió presencial: 14/03/2025
Data de finalització: 14/03/2025
8 ECTS / 80 hores
( presencials: 31 / videoconferència: 49) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

 

Classes presencials
18 d'octubre de 2024 de 9 a 14h (opció virtual)
7 i 14 de març de 2025 de 9 a 14h i de 15 a 20h.
Classes virtuals
Dilluns i divendres del 21 d'octubre de 2024 al 14 de febrer de 2025 de 18.30 a 20.30h. 

Data màxima de presentació del treball final: 03/03/2025
Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes:
Lloc de realització: Sessions presencials a l'Aula de pràctica Jurídica i Aula 3G de la Facultat de Dret. Sessions en línia a través de la plataforma Zoom
Places: 40

Raons per fer el curs

 • La multitud de proves pericials practicades en els judicis, de suma importància social i econòmica en tots els àmbits del dret, juntament amb les diferents activitats de la intervenció dels perits en els processos, evidencien que en moltes ocasions els perits no disposen d’un bon coneixement del dret processal, cosa que té una incidència directa en la intranquil·litat que els produeix i, de vegades, en inseguretat, que es transmeten al tribunal i fan desmerèixer una bona intervenció pericial.
 • Amb aquest curs es volen augmentar les habilitats de les persones que realitzen o volen iniciar-se en l’activitat pericial i la seva defensa o col·laboració davant els tribunals de justícia, incrementant els coneixements sobre dret processal i conjugant la teoria amb la pràctica, per tal d’augmentar la capacitat dels arguments de les proves pericials i aconseguir més seguretat en la seva defensa.
 • En superar el curs, s’obté un certificat d’especialització que avala que s’han adquirit els coneixements teòrics i pràctics necessaris per exercir, amb una bona praxi, la defensa de les activitats pericials.

A qui s'adreça

Aquest curs s’adreça a persones que estiguin exercint o vulguin exercir l’activitat de perit. Els perits judicials han de posseir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen. Si es tracta de matèries que no estiguin compreses en títols professionals oficials, han de ser nomenats entre persones enteses en aquelles matèries.

Requisits d'admissió

Per ser admès, cal acreditar una de les condicions següents:

 • Perits que exerceixin l’activitat de perit judicial o de part: còpia de dos informes pericials de dos anys diferents, amb indicació del judici a què es refereixen.
 • Titulats de grau superior de formació professional: fotocòpia compulsada del títol.
 • Titulats universitaris: fotocòpia compulsada del títol o resguard de pagament dels drets d’expedició.

Presentació

Aquest curs d’especialització té com a objectiu principal la formació i captació professional del personal dedicat a actuar com a perit, tant judicial com de part, així com facilitar l’obligació de formació continuada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a perits que exerceixin aquesta activitat.

Es combina l’aportació del professorat de Dret Processal de la Universitat de Girona amb la de l’Associació de Perits Judicials de Catalunya (APEJUC), associació professional sense ànim de lucre dedicada a la defensa i la formació de l’activitat de perits en l’àmbit de la justícia a Catalunya.

Objectius

 • Ampliar els coneixements en dret processal.
 • Conèixer les bones praxis del perit en l’àmbit de la justícia.
 • Millorar la comunicació dels perits amb jutges, lletrats de l’Administració de justícia, fiscals, advocats i funcionaris de l’oficina judicial.
 • Millorar les estructures dels informes i les seves conclusions.
 • Comprendre el deure del perit d’ésser aliè als interessos de part.
 • Traslladar el coneixement de perits amb una gran experiència a perits joves o novells.

Sortides professionals

Exercici de la professió de perit, tant judicial com de part.