Curs subvencionat

Eines per la Certificació Energètica d'Edificis

1a Edició
Codi: 214298
Tipologia: Curs subvencionat
Idioma: grup en català.
Data d'inici: 01/06/2022
Data darrera sessió presencial: 19/10/2022
Data de finalització: 19/10/2022
Durada: 100 hores
Horari:

dilluns i dimecres, de 15 a 19h (excepte algun dia de 15 a 18 h), dimecres 20 de juliol de 15 a 18h i divendres, 15 de juliol de 15 a 19 h. Dimecres 7 i 14 de setembre de 15 a 19,30h  (Mirar calendari específic)

Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM.
Places: 30

A qui s'adreça

a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.

c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliena incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònoms, el del mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

d) Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.

Nota: la consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació.

Requisits d'admissió

Persones treballadores: Cal presentar la capçalera de l'última nòmina rebuda, o bé, el rebut de l'última quota d'autònoms.

Persones en situació d'atur: Cal estar inscrit/a al SOC i presentar el Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).

Cal tenir titulació universitària: Llicenciatura, Diplomatura o Grau en Arquitectura o Enginyeria, habilitant per a ser tècnic competent en la realització de certificats segons normativa vigent.

Cal residir o treballar a Catalunya.

Presentació

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors econòmics, persistint la incertesa sobre la plena capacitat de recuperació de l'ocupació i, fins i tot, del manteniment de l'ocupació en determinats sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmic. Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb fons REACT EU.

De fet, partint de les dades de l'Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, les xifres de la conjuntura socioeconòmica del 2020 i 2021 mostren les conseqüències de la paràlisi econòmica motivada per la Covid-19.

No obstant, les xifres d'ocupació i desocupació de 2021 s'han de relativitzar pel nombre d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació actius, la seva evolució futura, molt influenciada pel tancament d'activitats i les restriccions, influiran molt en l'evolució de les xifres d'ocupació i desocupació i la formació és un factor clau pel desenvolupament d'aquestes competències que permetin un increment de la productivitat.

La creixent importància de la formació al llarg de la vida, la creixent rotació en el mercat de treball així com la constant necessitat d'adaptar-se als canvis en el desenvolupament de l'activitat professional estan fent que la formació al llarg de la vida sigui quelcom vital per la millora de l'ocupabilitat i la competitivitat.

La Comissió Europea va plantejar la necessitat d'implementar mesures de recuperació i resiliència en els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus per fer front a l'impacte de la crisi de la COVID-19. Així, el 28 de desembre es va publicar el Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 en matèria de recursos addicionals i s'implementen disposicions per tal de proporcionar assistència per facilitar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar-se per a una recuperació verda, digital i resilient de l'economia (REACT EU).

En aquest sentit, es preveu una actuació, mitjançant programes de formació per a la requalificació de persones treballadores ocupades, que té com a objectiu la millora de l'ocupabilitat i la competitivitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les empreses. Aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia de la Comissió Europea d'adaptar les competències de les persones a les necessitats de la transformació digital, que els hi pot permetre propiciar la transformació en el sector en el que treballa o facilitar la seva incorporació a un altre sector gràcies a les competències digitals. Per altra banda, contribueix a la resiliència social i econòmica.

L'actuació contempla els programes de formació per a la requalificació professional de persones treballadores ocupades, que incorporen accions formatives d'especialitats de l'oferta de formació no formal alineades amb els pilars dels REACT EU consistents en la recuperació verda, digital i resilient de l'economia.

També hi podran accedir les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.

Objectius

Objectiu general:

Valorar el compliment de la Certificació Energètica d'Edificis, segons el que s'estableix en la normativa vigent a nivell nacional, amb el suport de les eines *CERMA, *LIDER- *CALENER (*HULC), CE3 i CE3X.

Objectius específics:

  • Conèixer l'estat actual de la legislació a nivell tant europeu com nacional en el marc de la certificació energètica d'edificis i les seves implicacions per als edificis ja construïts i de nova construcció.
  • Utilitzar l'eina CERMA per a obtenir la certificació energètica d'edificis d'habitatges.
  • Utilitzar l'eina informàtica unificada LIDER-CALENER per a l'obtenció de la qualificació energètica obligatòria per a edificis de nova construcció i existents.
  • Utilitzar el programa CE3 per a la certificació energètica d'edificis existents.
  • Utilitzar el programa CE3X per a la certificació energètica d'edificis existents.

Entitats promotores

També et pot interessar

Curs subvencionat

Iniciació a l'Organització d'Esdeveniments en Restauració i Hostaleria

Edició: 1a Edició | Lloc: 2 sessions presencials al Parc Científic i Tecnològic de la UdG i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM. | Idioma: grup en català. |Data inici: 02/06/2022
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Curs subvencionat

La Mediació com a Via de Resolució de Conflictes Laborals

Edició: 1a Edició | Lloc: Sessions presencials a la Seu de la Secretaria de Treball de Barcelona i sessions virtuals per videoconferència a través de la plataforma zoom | Idioma: Català |Data inici: 29/12/2022
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Curs subvencionat

Iniciació a la Ventilació Mecànica

Edició: 2a Edició | Lloc: Classes per VIDEOCONFERÈNCIA (excepte una sessió presencial a la Facultat d'Infermeria). | Idioma: Grup en català |Data inici: 14/10/2022
Preu: 0 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Etiquetes: SUBVENCIONAT
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

0 €
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

Calendari

eventis