Diploma d'Especialització
Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica

Pendent de renovació de l'homologació en l'àmbit familiar i en la part general per part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

7a Edició

Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

Llegiu les instruccions que es detallen en els 3 passos del procés de matrícula:

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Informació sobre els requisits acadèmics d’admissió:
Cal que tingueu present que, per realitzar un màster, un diploma d'especialització o d'expert (postgraus), heu d’acreditar tenir una titulació universitària de diplomat, llicenciat o equivalent. En cas contrari, no podreu obtenir la titulació (*) de màster, diploma d'especialització o d'expert (postgraus).

Tanmateix, algunes activitats també accepten alumnat sense titulació universitària; en aquest cas, la certificació final obtinguda serà un certificat d’assistència (*).

(*) El cost de les taxes d’expedició del títol i dels certificats NO està inclòs en el preu de la matrícula.

Documentació per a màsters, diplomes d'especialització i diplomes d'expert (postgraus):
– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol (*).

(*) La fotocòpia ha d'estar compulsada amb el segell de compulsa original o bé ha de dur segell electrònic. La Secretaria Acadèmica de la Fundació pot compulsar el document en cas que sigui necessari.

Aquesta documentació s’ha de presentar en el moment de formalitzar la inscripció o, al més tard, tres mesos després de l’inici de l’activitat.

Documentació per a cursos d’especialització:
– Fotocòpia del DNI o passaport.

2. Formulari de matrícula

Empleneu el formulari de matrícula i comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació:
Reviseu la documentació que cal adjuntar en aquest apartat: la fotocòpia del DNI o passaport, les acreditacions necessàries per als descomptes i la documentació específica de l’activitat.

Pagament:
El pagament d’un curs pot estar format per preinscripció + matrícula (quan s’indiqui de forma expressa) o directament per matrícula.
Preinscripció: En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà haver realitzat el pagament de la preinscripció, que es restarà de l'import de la matrícula, i que donarà dret a reserva de plaça.
Matrícula: Per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per imports iguals o superiors a 200 €, consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.

Diploma d'especialització (postgrau)

Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica

Codi: 22S012
Data inici: 07/10/2022
Data de finalització: 31/08/2023
Data darrera sessió presencial: 17/06/2023
31 ECTS / 83 hores
Horari:

Els horaris de les sessions presencials:
Divendres de16 a 20h (vídeoconferència)
Dissabtes de 10 a 14h i de 15.30 a 17.30h (presencials menys els dies *3 de desembre i *25 de març que es realitzaran a través de vídeoconferència)
-    7 i 8 d’octubre 
-    4 i 5 de novembre 
-    2 i 3 desembre* 
-    13 i 14 de gener 
-    10 i 11 de febrer 
-    24 i 25 de març *
-    5 i 6 de maig 
-    16 i 17 de juny
-    visita al centre de mediació (3h) a concretar.

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs podria continuar amb normalitat per videoconferències amb la plataforma ZOOM.

eventis