Documentació

Per a Cursos d’Especialització o altres formacions

– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea.

Per a màsters, diplomes d'especialització i diplomes d'expert

– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea.
– Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol:

Títols expedits a la Universitat de Girona:
• Fotocòpia del títol universitari oficial o resguard de pagament dels drets d’expedició del títol.

Títols expedits a universitats de l'estat espanyol:
• Fotocòpia compulsada* del títol universitari oficial o resguard de pagament dels drets d’expedició del títol.

Títols expedits fora de l'estat espanyol:
Títols expedits a la Unió Europea:
• Fotocòpia compulsada* del títol universitari oficial traduïda al català o al castellà, si cal (consulteu l'apartat de Traducció).

Títols expedits fora de la Unió Europea:
• Fotocòpia compulsada* del títol universitari oficial degudament legalitzat i traduït al català o al castellà, si cal. Consulteu l'apartat de Legalització/Traducció. El certificat “Acta de Grau” expedit per les universitats llatinoamericanes, no s'acceptarà com  a document substitutori del títol universitari.

*Què és una compulsa?
Una compulsa és una còpia confrontada amb el document original on es fa constar amb un segell que la còpia coincideix amb l'original. Recordeu que, si heu estudiat en una universitat espanyola, la còpia autèntica electrònica us permet presentar el títol de forma telemàtica.

 – Per a titulacions espanyoles, si disposes de certificat digital o DNI electrònic, pots obtenir una autorització a la seu del Ministeri d'Educació i Formació Professional que acredita que disposes del títol. Pots fer el tràmit en aquest enllaç: Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Amb l'autorització hauràs de presentar una fotocòpia simple del títol universitari per ambdues cares. Aquesta documentació la pots enviar per correu electrònic.

On pots compulsar?
Directament a la secretaria acadèmica de la Fundació UdG mostrant el document original.

També s'accepten les compulses efectuades per:
• Òrgans d’administracions universitàries, local, autonòmica o estatal
• Notaris
• Representacions diplomàtiques o consulars de l’estat espanyol

Com has de lliurar la documentació?
La documentació que té validesa digital la podeu adjuntar al formulari d'inscripció o enviar-la per correu electrònic a info.fundacioif@udg.edu

En cas de presentar la documentació físicament podeu enviar-ho per correu postal a:

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Secretaria Acadèmica
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Centre d’Empreses Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

També podeu lliurar-la presencialment a la Fundació UdG, amb cita prèvia (demaneu-la enviant un correu electrònic a sec.academica.fudgif@udg.edu).

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim tres mesos després de l'inici de l'activitat.

eventis