Documentació

Documentació d'identitat

- Fotocòpia del DNI vigent.
Estudiants comunitaris: fotocòpia del passaport vigent, TIE o document identificatiu d'un país de la Unió Europea.
Estudiants internacionals no comunitaris: fotocòpia del passaport vigent.

Titulació d'accés (màsters, diplomes d'especialització i diplomes d'expert)

 Títols expedits a la UdG

Fotocòpia del títol universitari oficial o resguard de pagament dels drets d'expedició del títol.

 Títols expedits a universitats de l'Estat Espanyol

Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o resguard de pagament dels drets d'expedició del títol o bé l'autorització de la seu del Ministeri que acredita que disposes del títol.

 Títols expedits a la Unió Europea

Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial traduïda al català o al castellà (si no està en català, castellà o anglès), per una de les instàncies competents o per un traductor oficial.

 Títols expedits fora de la Unió Europea

Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial degudament legalitzat i traduït al català o al castellà (si no està en català, castellà o anglès), per una de les instàncies competents o per un traductor oficial (més informació).

Nota: el certificat "Acta de Grau" expedit per les universitats llatinoamericanes, no s'acceptarà com a document substitutori del títol universitari.   

Com has de lliurar la documentació? 

La documentació que té validesa digital la podeu adjuntar al formulari d'inscripció o enviar-la per correu electrònic a tramitacions.fudgif@udg.edu.

En cas de presentar la documentació físicament:

- Per correu postal a l'atenció de la Secretaria Acadèmica.
- Presencialment sol·licitant cita prèvia a secretaria.academica@fundacioudg.org.

Termini de presentació de la documentació

Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim 20 dies abans de l'inici de l'activitat.

Consulta també:

Estudiants internacionals
Compulsa de títols
Servei electrònic de consulta del títol expedit a universitats de l’estat espanyol
FAQS