Curs d'especialització

Director de Seguretat

8a Edició
Director de seguridad
Director de seguridad
Codi: 224337
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i castellà
Data d'inici: 21/11/2022
Data darrera sessió presencial: 24/05/2023
Data de finalització: 14/06/2023
24 ECTS / 112 hores presencials
Horari:

Les classes es podran seguir presencialment, o bé, per videoconferència a través de la plataforma ZOOM.

Una setmana al mes, de dilluns a dijous de 16 a 20 h.

Defensa del Projecte de Seguretat: 17 de maig de 2023.

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG i CIS Formació
Places: 30

Raons per fer el curs

 • A tots aquells professionals de la seguretat que estiguin interessats a realitzar una formació completa i rigorosa que els permeti desenvolupar les funcions de Director de Seguretat, segons la normativa, tant en l’empresa privada com en l’administració pública.
 • Criminòlegs que volen ampliar els seus coneixements i que vulguin treballar com a directors de Seguretat.
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional dins l’àmbit de la seguretat privada.
 • Aquelles empreses o entitats públiques/privades que vulguin optimitzar els seus recursos creant un Departament de Seguretat.
 • Demanda dels establiments obligats a tenir departament de seguretat segons Art. 112 del Reglament de Seguretat Privada 2364/1994.
 • Segons el Decret 30/2015, la creació de la figura de Director de Seguretat en Infraestructures crítiques.

Pendent de Reconeixement per part de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

A qui s'adreça

 • Qualsevol persona amb titulació superior (Criminologia, Dret, Relacions Laborals, Ciències Empresarials...) que desitgi millorar professionalment en l’àmbit de la seguretat privada.
 • A tots aquells professionals de la seguretat que estiguin interessats en realitzar una formació completa i rigorosa que els permeti desenvolupar les funcions de director de seguretat, segons la normativa, tant en l’empresa privada com en l’administració pública.
 • Personal de cossos i forces de seguretat per a promoció interna, per a integració o creació d’empreses de seguretat privada.
 • Responsables i organitzadors d’esdeveniments esportius, musicals o d’oci en general.
 • Responsables de seguretat i enllaç en infraestructures crítiques (segons el Decret 30/2015).
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l’àmbit de la seguretat.

Vigilants de seguretat, escoltes privats, vigilants d'explosius, guardes rurals, guardapesques marítims i guardes de caça, que vulguin fer un creixement laboral integrant-se en els departaments directius o d'empreses privades.

Requisits d'admissió

 •  Recordem que els membres de les forces i cossos de seguretat tenen l'equivalència acadèmica per poder habilitar-se com a directors de seguretat, un cop finalitzada l’acció formativa. (Consulteu per a més informació)

Llei 5/2014. Article 28. Requisits generals.

1. Per a l’obtenció de les habilitacions professionals indicades a l’article anterior, els aspirants han de reunir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d’un tercer Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en el qual cada part reconegui l’accés a l’exercici d’aquestes activitats als nacionals de l’altra.

b) Ser major d’edat.

c) Tenir l’aptitud psicològica necessària per a l’exercici de les funcions.

d) Estar en possessió de la formació prèvia que requereix l’article 29.

e) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

f) No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu, respectivament, en matèria de seguretat privada.

g) No haver estat separat del servei a les forces i cossos de seguretat o a les Forces Armades espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en els dos anys anteriors.

h) No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge, vulneració del secret de les comunicacions o d’altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud. i) Superar, si s’escau, les proves de comprovació que reglamentàriament estableixi el Ministeri de l’Interior, que acreditin els coneixements i la capacitat necessaris per a l’exercici de les seves funcions.

2. A més dels requisits generals que estableix l’apartat anterior, el personal de seguretat privada ha de reunir, per a la seva habilitació, els requisits específics que es determinin reglamentàriament en consideració a les funcions que hagi d’exercir.

3. La pèrdua d’algun dels requisits que estableix aquest article produeix l’extinció de l’habilitació i la cancel·lació d’ofici de la inscripció en el Registre nacional.

Estudis: Grau universitari, Batxillerat o l'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Presentació

La normativa vigent del sector de la seguretat demana que, per a la protecció dels recursos i actius de les empreses i entitats tant públiques com privades, el seu personal i els responsables dels departaments de seguretat siguin professionals qualificats i formats adequadament per a la tasca que desenvolupen.

La professionalització exigeix que el personal del Departament de Seguretat realitzi l’aprenentatge de coneixements en totes les àrees socioprofessionals que la integren: des de l’àrea més tècnica, pròpia del professional de la seguretat, fins a l’àrea d’organització i gestió general del departament passant per l’adquisició d’habilitats i competències pròpies de la coordinació i direcció dels equips de treball.

Per tant, la finalitat d’aquesta titulació és donar d’eines, recursos i coneixements teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament de la funció de director de seguretat en qualsevol àmbit.

Finalment, i amb l’objectiu de capacitar rigorosament els professionals, el programa està adaptat a la nova normativa de seguretat privada: Ordre INT/318/2011, de l’1 de febrer, sobre el personal de seguretat privada.

Objectius

 • Coneixement de la normativa vigent en matèria de seguretat i els principis jurídics que la regeixen.
 • Organització i gestió d’un departament de seguretat.
 • Anàlisi i avaluació de les situacions de risc de les entitats per planificar i programar els serveis de seguretat.
 • Establir canals de comunicació i coordinació amb altres organismes, empreses, serveis o entitats.
 • Planificació, programació i implementació d’un pla de seguretat integral.
 • Capacitació per a l’assessorament sobre sistemes de seguretat en organitzacions.
 • Supervisió del funcionament dels plans de seguretat.
 • Organitzar, coordinar i supervisar el personal i els equips del servei de seguretat.
 • Adquisició de competències i habilitats personals per a la direcció efectiva dels equips.
 • En general, vetllar per l'observança de la regulació de seguretat aplicable.

Sortides professionals

 • Direcció i gestió d’un departament de seguretat d’empreses del sector públic o privat.
 • Supervisió de la seguretat en espectacles, congressos i grans esdeveniments.
 • Desenvolupament de plans de seguretat integral per a empreses o entitats públiques.
 • Assessorament i planificació en empreses i entitats públiques i privades.
 • Responsables de seguretat i enllaç en infraestructures crítiques (segons el Decret 30/2015).

Entitats promotores

Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.950 €
Veure descomptes

Calendari

eventis