Màster

Gestió i Dret Local

8a Edició
Codi: 220022
Tipologia: Màster
Idioma: Català i espanyol en funció del docent.
Data d'inici: 17/10/2022
Data darrera sessió presencial: 23/05/2024
Data de finalització: 19/07/2024
70 ECTS / 420 hores presencials
Horari:

El primer curs del màster [que es correspon amb el Diploma d'Especialització en Dret Urbanístic (2022-2023)] es farà els dilluns i dimecres de 16.15 a 20.15 h.
El segon curs del màster [que es correspon amb el Diploma d'Especialització en Dret Local (2023-2024)] es farà els dimarts i dijous de 16.15 a 20.15 h.

L'estudiant podrà escollir seguir totes les classes de forma presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs podria continuar amb normalitat combinant videoconferències, principalment, i treball on line.

Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG (pendent de confirmar) i per videoconferència a través de la plataforma Zoom
Places: 24 ( 3 places reservades per als cursos d'especialització )

Raons per fer el curs

  • Per a graduats: l’assoliment del màxim grau de competència i coneixements en gestió d’administracions locals i de l’urbanisme, que els capacita per treballar-hi directament o en els organismes i empreses relacionades.
  • Per a professionals de l’Administració pública: l’aprofundiment en els instruments més actuals, tècnics i normatius, de la gestió i direcció d’entitats locals.
  • Per a professionals d’empreses que tenen en la seva activitat un tracte intens amb l’Administració: el coneixement més avançat del seu funcionament i normatives, i de les vies de defensa dels propis interessos.

A qui s'adreça

A estudiants que vulguin obtenir una especialització capacitadora per ocupar llocs de responsabilitat en l’Administració local, com a professionals en actiu, tant de l’Administració pública com del sector privat que es relacionin amb les entitats locals.
L’heterogeneïtat del grup al qual es dirigeix el curs enriqueix notablement les sessions ja que augmenta la visió pràctica i diferenciada de les problemàtiques concretes en el si de les administracions públiques, principalment pel que fa als ens locals.
Especialment, però no exclusivament, adreçat a titulats universitaris en: Dret, Economia, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Gestió i Administració Pública.

Requisits d'admissió

Titulació universitària en Dret, Economia, Ciències Polítiques i de l’Administració Pública i Sociologia i altres titulacions superiors que permetin l’accés a les subescales d’administració local amb habilitació nacional o als cossos superiors del grup A.

Presentació

El Màster en Gestió i Dret Local té com a principal objectiu la formació i capacitació professional del personal dels ens locals de Catalunya (municipis i consells comarcals) i, d’una manera especial, d’aquelles persones que ocupen en el sí de l’Administració Pública llocs de treball reservats a funcionaris d’habilitació nacional i també d’aquelles altres persones que en el futur tinguin previst poder accedir a algun d’aquests col·lectius. Per a això, i per assolir un nivell d’excel·lència en la formació, el Màster s’estructura en dos diplomes de postgrau:
1) Diploma d'Especialització en Dret Local (es realitzarà durant el curs 2023-2024),
2) Diploma d'Especialització en Dret Urbanístic (es realitzarà durant el curs 2022-2023).
I finalment, per la consecució del títol de Màster s’exigeix la realització i presentació, amb defensa pública, del Treball de Fi de Màster en finalitzar el segon any.

S'obren 4 cursos d'especialització que es realitzaran durant el curs 2022-2023, per tal de donar la possibilitat de matricular-se de forma independent:

  • Curs d'Especialització en Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial Urbanístic.
  • Curs d'Especialització en Gestió i Execució Urbanístiques.
  • Curs d'Especialització en Intervenció Administrativa en l'Ús del Sòl, Subsòl i Edificacions.
  • Curs d'Especialització en Protecció de la Legalitat Urbanística.

Objectius

Diploma d'Especialització en Dret Local
Es dotarà els estudiants dels coneixements, les eines i les tècniques principals per a la gestió i la direcció en l’Administració local. S’estudiaran des d’un punt de vista tant jurídico-normatiu com pràctic els àmbits constituents dels ens locals i les seves activitats, per exemple, el règim jurídic del seu personal, la contractació administrativa, el règim patrimonial i de béns, l’expropiació forçosa, el procés contenciós administratiu, el règim electoral, l’activitat sancionadora, així com les darreres previsions referents a la transparència i el bon govern.

Diploma d'Especialització en Dret Urbanístic
Els estudiants adquiriran els coneixements necessaris teòrics, pràctics i de direcció per a la gestió de l’àmbit urbanístic i territorial de les Administracions públiques catalanes. Se’ls dotarà de les eines i els coneixements jurídics i tècnics per al domini del règim jurídic urbanístic del sòl, el planejament territorial, els títols competencials sectorials, el control jurisdiccional, les actuacions urbanístiques i la protecció de la legalitat, entre d’altres.

Sortides professionals

Es pretén que els alumnes puguin entrar a formar part de la borsa de secretaris de l’Ajuntament interins de l’Escola de l’Administració Pública. No obstant això, el Màster ofereix un coneixement ampli sobre la gestió, el dret local i l’urbanisme, fet que permet que es pugui accedir a assessories jurídiques o a la mateixa Administració Pública en els seus grups més alts, entre altres possibles sortides professionals.

Entitats promotores

Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

2.670 €
(1r curs: 1.980 € + 2n curs: 690 €)
Veure descomptes

Calendari

eventis