Protecció de Dades


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Presentem la política de protecció de dades de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Es fonamenta en els principis del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades).               

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El Responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF), CIF G17318080, domicili al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona (Centre d'Empreses Giroemprèn), carrer del Pic de Peguera, 11, Girona (CP 17003), tel. 972 210 299, adreça electrònica info.fundacioif@udg.edu, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 630.

La FUdGIF va ser creada per la Universitat de Girona (UdG) amb l’objectiu d’oferir nous serveis educatius. És també titular del Centre d’Estudis de Postgrau, centre propi adscrit a la Universitat de Girona que imparteix màsters universitaris, màsters propis, diplomes de postgrau i cursos de postgrau d'acord amb la normativa aprovada per la mateixa Universitat.

Quina funció té el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal i telèfon, o directament a l’adreça electrònica dpdfundacioif@udg.edu

Amb quines finalitats tractem les dades?

La FUdGIF tracta les dades personals per diferents finalitats, principalment per prestar serveis docents, enviar informació d’activitats i serveis i mantenir relacions comercials amb els nostres proveïdors. Ens hi referim seguidament amb més detall.

Gestió acadèmica. La FUdGIF tracta les dades de les persones que es matriculen als seus cursos per oferir-los serveis educatius. Les dades aportades i les que resulten de l’activitat acadèmica permeten fer un seguiment i serveixen de base per a l’avaluació. Les dades dels alumnes s’utilitzen també amb finalitats de gestió administrativa, per enviar informació del seu interès i tramitar i expedir certificats o títols.

Contacte. Tractem dades per atendre les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. S’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Informació d’activitats i serveis. Amb l’autorització explícita de cada alumne, un cop finalitzats els estudis utilitzem les seves dades de contacte per enviar informació dels nostres serveis i activitats.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Tractem les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. La nostra web utilitza galetes (cookies) que faciliten la navegació i ens proporcionen informació sobre els nostres usuaris i els seus interessos (més informació sobre la política de cookies).

Altres canals d’obtenció de dades. Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics o per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que en justifiquen la recollida i tractament.

Com obtenim les dades?

A l’apartat anterior hem fet referència a alguns dels orígens de les dades que tractem. En la majoria de casos les dades provenen directament dels interessats, i els obtenim principalment per mitjà dels formularis preparats a l’efecte. En activitats formatives organitzades en conveni amb altres institucions, les dades poden provenir de la institució coorganitzadora.

En el desenvolupament de la relació amb els alumnes, amb els docent i amb els proveïdors de serveis es generen altres dades que s’incorporen als sistemes de la FUdGIF.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Per a la prestació de serveis educatius. Un cop admesos els nostres alumnes obtenen de la FUdGIF serveis educatius. La prestació de serveis a l’alumne constitueix una relació de caràcter contractual que s’inicia amb la matrícula.

En compliment d’una relació precontractual. És el cas de les dades de persones interessades en l’oferta docent de la FUdGIF. Per altres motius però amb una legitimació similar, tractem les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual.

En compliment d'una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos de les dades que aquestes relacions comercials comporten.

En compliment d'obligacions legals. Part de l’oferta de serveis docents de la FUdGIF comporta que s’hagin de comunicar dades dels alumnes a la Universitat de Girona per al reconeixement i expedició dels títols dels estudis seguits. En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l’administració tributària. Seria també en compliment d’obligacions legals que comunicaríem dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat si ho requerissin.

En base al consentiment. Quan enviem informació de les nostres activitats o serveis utilitzem dades de contacte amb el consentiment explícit de la persona que la rebrà.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades en compliments d’obligacions legals. En els apartats precedents hem explicat les comunicacions de dades dels nostres alumnes, necessàries per fer possible la prestació dels serveis educatius, i dels nostres clients i proveïdors, en el desenvolupament de les relacions econòmiques i comercials.

En determinades activitats de formació les dades identificatives dels docents es comuniquen a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) per tal d’acreditar la formació impartida i facilitar l’obtenció de les subvencions previstes per la normativa laboral.

S’efectuen transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional) per a la gestió de la mobilitat internacional dels alumnes. Es fa amb el consentiment de l’alumne.

Quant de temps conservem les dades?

El temps de conservació de les dades ve determinat per la finalitat específica de cada tractament. Es conserven també per atendre possibles requeriments de les administracions públiques o òrgans judicials. En conseqüència conservem les dades durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu i per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari per a les finalitats del tractament. En el cas de la informació que acredita la formació rebuda pels alumnes les dades es conserven de forma permanent per preservar els drets d’aquests alumnes.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. La normativa reguladora de les fundacions especifica que algunes dades de naturalesa comptable es conservaran deu anys (compliment de la Llei 10/2010, de 28 de abril).

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de les comissions qualificadores, són un referent determinant en el moment de decidir la conservació o eliminació de les dades vinculades a l’exercici de serveis d’interès públic.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a la FUdGIF a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça  dpdfundacioif@udg.edu
 

Polítiques específiques de protecció de dades

Registre activitats de tractament (Versió vigent a partir de 14 de gener de 2019)