Estudiants internacionals

Per a estudis de Màster, Diploma d'Especialització i Diploma d'Expert és necessari presentar la següent documentació:

Títols expedits a la Unió Europea:

– Fotocòpia compulsada del títol universitari traduïda al català o al castellà, si cal. Consulteu els apartats  “Traducció de documents" i "Compulsa”.

Legalització de documents:

La legalització consisteix, amb caràcter general, en el reconeixement de la signatura de l’autoritat educativa que expedeix el document original.

a) Documents expedits en països que han subscrit el Conveni de l'Haia de 5 d'octubre de 1961:

És suficient la legalització única o postil·la expedida per les autoritats competents del país.
Consulteu els països que han subscrit el Conveni de l’Haia del 5/10/1961.

NOTA: El certificat "Acta de Grado" emès per les universitats llatinoamericanes no s'acceptarà com a substitut del títol universitari.

b) Documents expedits a la resta dels països:

Els documents s’han de legalitzar per via diplomàtica al país on s’han realitzat els estudis. Per a fer-ho, s'han de presentar a:

1. Ministeri d'Educació del país d'origen. En alguns països com el Japó o el Brasil són les mateixes universitats qui ho realitzen.
2. Ministeri d’Afers Exteriors del país d’origen.
3. Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país d’expedició del documents.

NOTA: El certificat "Acta de Grado" emès per les universitats llatinoamericanes no s'acceptarà com a substitut del títol universitari.

En el cas d'haver de legalitzar el títol, la TRADUCCIÓ JURADA s'haurà de fer DESPRÉS de la legalització.

Traducció de documents

En el cas de títols estrangers, cal tenir en compte que si no estan expedits en català, castellà o anglès, han de ser traduïts al català o castellà per una de les instàncies següents:

  • Per traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

  • Per qualsevol representació diplomàtica o consular d'Espanya a l'estranger.

  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.

  • Per un traductor oficial a l'estranger i degudament legalitzada la signatura d'aquest traductor oficial.

Què és una compulsa?
Una compulsa és una còpia confrontada amb el document original on es fa constar amb un segell que la còpia coincideix amb l'original. Recordeu que, si heu estudiat en una universitat espanyola, la còpia autèntica electrònica us permet presentar el títol de forma telemàtica.

 – Per a titulacions espanyoles, si disposes de certificat digital o DNI electrònic, pots obtenir una autorització a la seu del Ministeri d'Educació i Formació Professional que acredita que disposes del títol. Pots fer el tràmit en aquest enllaç: Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Amb l'autorització hauràs de presentar una fotocòpia simple del títol universitari per ambdues cares. Aquesta documentació la pots enviar per correu electrònic.

On pots compulsar?
Directament a la secretaria acadèmica de la Fundació UdG mostrant el document original.

També s'accepten les compulses efectuades per:
• Òrgans d’administracions universitàries, local, autonòmica o estatal
• Notaris
• Representacions diplomàtiques o consulars de l’estat espanyol

Com has de lliurar la documentació?
La documentació que té validesa digital la podeu adjuntar al formulari d'inscripció o enviar-la per correu electrònic a info.fundacioif@udg.edu

En cas de presentar la documentació físicament podeu enviar-ho per correu postal a:

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Secretaria Acadèmica
Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona
Centre d’Empreses Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

També podeu lliurar-la presencialment a la Fundació UdG, amb cita prèvia (demaneu-la enviant un correu electrònic a sec.academica.fudgif@udg.edu).

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.