Estudiants internacionals


Legalització de títols estrangers

Sobre la legalització dels documents expedits a l'estranger

No s'exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits en Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu

En la resta de casos, els documents expedits a l'estranger que vulguin fer-se valer en aquests procediments han d'estar degudament legalitzats d'acord amb les condicions següents:

a) Documents expedits en països que han subscrit el Conveni de l'Haia de 5 d'octubre de 1961:

És suficient la legalització única o postil·la expedida per les autoritats competents del país.
Consulteu els països que han subscrit el Conveni de l’Haia del 5/10/1961.

b) Documents expedits a la resta dels països:

Els documents s’han de legalitzar per via diplomàtica al país on s’han realitzat els estudis. Per a fer-ho, s'han de presentar a:

1. Ministeri d'Educació del país d'origen. En alguns països com el Japó o el Brasil són les mateixes universitats qui ho realitzen.
2. Ministeri d’Afers Exteriors del país d’origen.
3. Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país d’expedició del documents.

Traducció de documents

En el cas de títols estrangers, cal tenir en compte que si no estan expedits en català, castellà o anglès, han de ser traduïts al català o castellà per una de les instàncies següents:

  • Per traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
  • Per qualsevol representació diplomàtica o consular d'Espanya a l'estranger.
  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.
  • Per un traductor oficial a l'estranger i degudament legalitzada la signatura d'aquest traductor oficial.
eventis