Verificació de documents

VALIDACIÓ DE DOCUMENTS EN PAPER MITJANÇANT CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ (CSV)

Aquest servei permet contrastar l'autenticitat de còpies en paper de documents administratius electrònics emesos per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Quan la persona a qui s’ha expedit un document electrònic l’imprimeix per presentar-lo en una administració, aquesta pot garantir la integritat i autenticitat del document mitjançant el CSV.

El CSV o codi segur de verificació és un conjunt de dígits inclòs a cada document i constitueix una referència unívoca que permet verificar la seva autenticitat i descarregar-lo en format electrònic (PDF), amb les signatures electròniques corresponents.

Per verificar i/o descarregar el document que voleu contrastar, localitzeu el codi CSV, introduïu-lo a les caselles següents i polseu el botó “Verificar el CSV”.

Codi Segur de Verificació