Faq's

 • FAQ’s sobre els CURSOS
 • Quina diferència hi ha entre un títol propi i un títol oficial?

  Màster oficial:

  La seva finalitat és que l’estudiant adquireixi una formació avançada, orientada a l’especialització acadèmica o professional, i també promoure la iniciació en tasques investigadores. Té caràcter oficial, amb validesa en tot el territori nacional, efectes acadèmics plens i dóna accés a un doctorat.

  Màster propi:

  Ensenyaments específics de caire professionalitzador que la Universitat estableix fent ús de la seva autonomia, complementant així l'oferta formativa. Satisfà aquelles necessitats formatives puntuals i d’actualització que la societat i el mercat de treball demanen.

  La normativa vigent a l’Estat espanyol no permet que els crèdits obtinguts en un màster propi comptabilitzin en l’accés a un doctorat.

 • Si no tinc titulació universitària puc fer un màster, un diploma d'especialització o un diploma d'expert?

  En alguns casos sí, però has de tenir en compte que, en comptes d'obtenir un títol de màster per la Universitat de Girona, rebràs un certificat d'assistència expedit per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.

 • Quina documentació haig de presentar per formalitzar la matrícula?

  Per a estudis de màster, diplomes d'especialitació i diplomes d'expert, caldrà consultar l'apartat Matrícula de la pàgina web del curs.

  Per a cursos d’especialització, només hauràs d’adjuntar una fotocòpia del DNI.

  En el cas d’alumnes internacionals, cal presentar el passaport i la fotocòpia del títol prèviament legalitzada i compulsada:

  La fotocòpia del títol no podrà enviar-se telemàticament: haurà d’entregar-se personalment o bé enviar-la per correu postal, ja que el segell de compulsa ha de ser original.

 • Fins quan puc matricular-me a un curs?

  Sempre que hi hagi places disponibles, fins al dia abans que comenci el curs.

 • FAQ’s sobre PAGAMENTS, DESCOMPTES I BEQUES
 • Quins són els terminis de pagament de la preinscripció i la matrícula?

  Perquè la preinscripció sigui efectiva, cal haver realitzat el pagament en un termini de 7 dies, d’aquesta manera es reserva la plaça al curs.

  Perquè la matrícula sigui efectiva, cal haver fet el pagament 20 dies abans de l'inici del curs. En el cas que la inscripció es realitzi fora d'aquest termini, el pagament s'ha de fer de forma immediata.

 • Puc pagar el curs de manera fraccionada?

  Els estudiants matriculats a les activitats del curs acadèmic vigent poden finançar el pagament de la matrícula en quotes, sempre i quan l’import de la matrícula sigui superior a 200 euros.

  La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb diferents entitats. Consulteu aquí.

 • Puc bonificar la formació mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE?

  Per saber si un curs es pot bonificar, cal consultar l'apartat Finançament de la pàgina web del curs.

 • Puc acollir-me a alguna beca per a la realització dels cursos de la Fundació?

  La majoria de beques de caràcter universitari no estan previstes per als cursos propis. No obstant això, alguns dels nostres cursos gaudeixen de beques que atorguen empreses externes. Per saber si el curs en disposa, consulta l’apartat Beques i Finançament del curs.

 • Puc demanar factura del pagament de la matrícula?

  Sí, per sol·licitar factura de matrícula s’haurà de seguir el procediment especificat (aquí)

 • Si em dono de baixa de l’activitat, se’m retornarà l’import de la matrícula?

  Si s'anul·la la matrícula 20 dies abans de començar el curs, es tornarà l'import de la matrícula i la preinscripció quedarà com a dipòsit per a pròxims cursos que l'alumne vulgui realitzar en un termini màxim de dos anys. Si no s'utilitza el dipòsit durant aquests dos anys, es cancel·larà. Si s'anul·la la matrícula amb posterioritat als 20 dies establerts, no es retornarà cap quantitat. Si s’anul·la la preinscripció amb menys de 20 dies d’antelació no es guardarà en dipòsit i no es retornarà l’import.

  La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs i es compromet a comunicar-ho als alumnes amb prou antelació, així com a retornar l'import de tots els pagaments. 

 • FAQ’s sobre CERTIFICATS I TITULACIONS
 • Què he de fer per recollir un certificat d’assistència?

  Un cop finalitzat el curs que estiguis fent, i tan bon punt la Fundació tingui la teva avaluació, rebràs una notificació que et facilitarà el codi segur de verificació (CSV) per descarregar el teu certificat electrònicament.

 • Què he de fer per tramitar un títol?

  Un cop finalitzat el curs que estiguis fent, i tan bon punt la Fundació tingui la teva avaluació, rebràs una notificació informativa dels passos que hauràs de seguir per sol·licitar el títol.

  No hi ha una data límit per realitzar el tràmit; no obstant això, has de tenir en compte que les taxes d’expedició del títol poden variar anualment.

 • Quina diferència hi ha entre el Títol UdG, un certificat d’assistència i un certificat acadèmic?

  Títol UdG:

  Aquesta titulació poden sol·licitar-la els alumnes, previ pagament de les taxes corresponents.

  En el cas de màsters, diplomes d'especialització i diplomes d'expert, cal que els alumnes tinguin una titulació universitària prèvia.

  Els títols de la UdG porten la firma del rector de la Universitat o del responsable de Formació Continuada.

  Certificat d’assistència:

  Aquest certificat és per aquells alumnes que han cursat un màster, un diploma d'especialització o un diploma d'expert però no disposen d’una titulació universitària prèvia. És un certificat d’assistència i compleció del curs, signat pel director general de la Fundació Universitat de Girona.

  Certificat acadèmic:

  El certificat acadèmic és un document que acredita l’assistència i compleció d’un curs. Aquests certificats estan signats pel Secretari Acadèmic de la Fundació Universitat de Girona.

  Per sol·licitar qualsevol dels certificats o titulacions, posa't en contacte amb la Secretaria Acadèmica de la Fundació UdG.

  Correu electrònic: secretaria.academica@fundacioudg.org

  Telèfon: 972 21 02 99

 • Quin és el preu de les taxes que s’ha de pagar per sol·licitar el títol de la Universitat de Girona, un certificat d’assistència o un certificat acadèmic?

  Títol UdG:

  Màsters: 185,40 Euros
  Diploma d'especialització: 185,40 Euros
  Diploma d'expert i Curs d'Especialització: 92,70 Euros

  Aquests preus varien anualment. El preu actual està establert per la UdG. Més informació.

  Certificats d’assistència:

  El cost dels certificats d’assistència és de 27,27€

  Certificats acadèmics:

  El cost dels certificats acadèmics és de 27,27€

eventis