Curs subvencionat

La Mediació com a Via de Resolució de Conflictes Laborals

2a Edició
Codi: 23S069
Tipologia: Curs subvencionat
Idioma: Català
Data d'inici: 29/12/2023
Data darrera sessió presencial: 23/11/2024
Data de finalització: 23/11/2024
30 ECTS / 210 hores
( presencials: 60 / videoconferència: 150) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

El primer dia de classe, 29 de desembre, l'horari serà de 19 a 20h, a través de la plataforma ZOOM.

Dimarts i dijous de 17.30 a 20.30 h (sessions virtuals per videoconferència a través de la plataforma zoom).

Dissabtes a Barcelona, de 9.30 a 13.30 h (diset dies de classes presencials, al llarg de l'any 2024, a la Seu de la Secretaria de Treball).

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Sessions presencials a la Seu de la Secretaria de Treball de Barcelona menys el darrer dia a Girona i sessions virtuals per videoconferència a través de la plataforma zoom
Places: 25

Raons per fer el curs

Entendre els aspectes més rellevants de la mediació des del vessant de la consolidació dels coneixements en matèria laboral, sigui mitjançant l'experiència professional o els estudis formals, ja que tenen una incidència molt directa en l’activitat d’assessorament laboral i litigació davant dels tribunals, així com en la resolució dels conflictes laborals de manera més efectiva. En definitiva, saber identificar conflictes explícits i latents, conèixer les tècniques per a la seva resolució i desplegar destreses i habilitats per elegir l'estratègia correcta.

 

A qui s'adreça

El programa Sectorial subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ofereix formació professional per a l'ocupació a persones en actiu i a persones desocupades. L'objectiu principal d'aquest programa és treballar les competències tècniques i específiques de sectors concrets per a satisfer les necessitats específiques en matèria de formació que requereixen determinats llocs de treball.

S'adreça a:

 • Graduats en Dret, Psicologia, Empresarials, Econòmiques, ADE
 • Graduats socials que desitgin obtenir un diploma d'especialització en mediació laboral.
 • Persones treballadores interessades a aprendre a resoldre conflictes amb tècniques de mediació.

 

Requisits d'admissió

Quins són els criteris per a realitzar la formació?
Tenen prioritat per a accedir a la formació subvencionada el col·lectiu de treballadors que es troben o s'han trobat afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i sectors afectats de manera important per la pandèmia. En el cas de les formacions conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat tindran prioritat aquelles persones que hagin superat un o diversos mòduls o unitats formatives del mateix certificat o que acreditin alguna de les unitats de competència del certificat com aquelles procedents de processos d'acreditació de competències. També hi ha un % de places destinades a treballadors en situació de desocupació.
Les persones que vulguin inscriure's hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció juntament amb la documentació que se'ls requereixi segons la seva situació laboral.

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
Residir o treballar a Catalunya.
Títol de Grau, Postgrau o Màster universitari o experiència anterior acreditada en algun dels organismes on es duen a terme mediacions laborals (Tribunal Laboral de Catalunya, Inspecció de Treball, Departament d’Empresa i Treball...) o en la representació individual o col·lectiva d’empreses i persones treballadores.

 

Persones treballadores en entitats públiques
Les persones treballadores al servei de les administracions públiques NO poden participar en les accions formatives sectorials o bé podran participar com a RG els casos que cotitzin per formació professional i no estiguin inclosos en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques (AFEDAP), davant aquesta casuística s'haurà de justificar mitjançant declaració signada pel representant legal o el director de recursos humans.

 

NOTA: 
Quan l'alumnat no disposi de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una PROVA AMB PREGUNTES DE RESPOSTA OBERTA que valori de manera orientativa el nivell de competències de l'alumnat. Aquesta prova avaluarà les competències en resolució de problemes/conflictes, capacitat per adaptar-se a noves situacions, capacitat per assumir responsabilitats, habilitats comunicatives, habilitats en les relacions interpersonals i compromís ètic. 

 

Què ens has d'enviar per poder formalitzar el procés de matrícula

Si estàs en actiu
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de l'última nòmina on aparegui el Núm. de Seguretat Social del treballador (Nre. Afiliació S.S.), Núm. de Seguretat Social de l'empresa (CCC) i CIF de l'empresa
Títol universitari o equivalent.

Si ets autònom
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de l’últim rebut d’autònom
Títol universitari o equivalent

Si estàs en situació d’ERTO
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del comunicat de l'empresa segons s'aplica l'expedient de regulació temporal d'ocupació
Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
Fotocòpia de l'última nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
Títol universitari o equivalent.

Si estàs a l’atur
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
Títol universitari o equivalent.

La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.
Nota:
la consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació.

 

Presentació

El programa Sectorial subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ofereix formació professional per a l'ocupació a persones en actiu i a persones desocupades.
L'objectiu principal d'aquest programa és treballar les competències tècniques i específiques de sectors concrets per a satisfer les necessitats específiques en matèria de formació que requereixen determinats llocs de treball.

Aquesta formació permet que l’alumnat es familiaritzi amb els principis de la mediació, especialment en l'àmbit sociolaboral, i amb la cerca de solucions al llarg del procés de resolució de conflictes. Té presents els continguts generals de dret del treball necessaris, així com la jurisdicció social i els reptes als quals s'enfronta, els conflictes laborals emergents i la necessitat de major rapidesa en la solució d'aquests.

La gestió dels conflictes laborals en el marc dels sistemes de resolució extrajudicial és el leitmotiv del curs, així com la tasca de la jurisdicció social en la solució dels conflictes laborals i la pervivència dels principis que la sustenten.

 

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics del dret del treball per aplicar-los a la mediació.
 • Conèixer i utilitzar dinàmiques de grup, mètodes i lideratges en el procés de resolució de conflictes.
 • Analitzar les particularitats d’un conflicte laboral, la tipologia, els elements i subjectes que hi intervenen.
 • Distingir aquells conflictes que són susceptibles de ser resolts en la mediació laboral.
 • Entendre i conèixer les particularitats de la mediació laboral que recull la legislació, tant europea com estatal i nacional.
 • Familiaritzar-se amb els principis de la mediació en l'àmbit sociolaboral i saber-ne els avantatges i els beneficis de la seva aplicació.
 • Dur a terme el procés de mediació en l’ordre sociolaboral i analitzar-ne les conseqüències processals.
 • Aprendre a intervenir en conflictes laborals tant d’índole individual com col·lectiva, tenint en compte les principals particularitats de cadascun d’ells.
 • Desenvolupar habilitats socials per controlar l’estrès i l’ansietat que provoquen els conflictes i la seva possible resolució.
 • Entendre i aprofundir en els diferents estils i maneres d’afrontar un conflicte i en les tècniques de millora constant de la mediació.

 

Sortides professionals

 • Mediadors/res en organismes de solució extrajudicial de conflictes laborals.
 • Gestió de recursos humans a les empreses.
 • Representació individual o col·lectiva de persones treballadores i empreses.

Impulsat i subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social

 • Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

També et pot interessar

Curs subvencionat

El Procés d'Enologia i el Tast

Edició: 3a Edició | Lloc: sessions presencials mirar el calendari i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM | Idioma: Grup en català |Data d’inici: 18/03/2024
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Etiquetes: SUBVENCIONAT
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

0 €
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Ministerio de Trabajo y Economía Social

Calendari

Opinions d'exestudiants

Jordi Carro Sannicolas

El curs és una oportunitat per aprofundir en els coneixements i les habilitats necessàries per a exercir la mediació laboral com a alternativa a la via judicial, és una formació de gran valor i qualitat, que ofereix als alumnes una oportunitat de creixement i d’aprenentatge continu.

President del Comitè d’Empresa, delegat de PRL i de la Comissió d’Igualtat d'Embalajes Petit, SA