Identificació

                    

            

Formulari d'inscripció

Curs de Postgrau en Gestió Laboral i de la Seguretat Social, post Reformes Legislatives (SEMIPRESENCIAL)

Aquestes són les normes generals que regeixen per a la matrícula a les activitats formatives de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Poden existir condicions específiques per a la matrícula a determinats cursos, que modificarien parcialment aquestes condicions generals.

1. Criteri general de matrícula
Com a criteri general la matrícula s’efectuarà de forma directa, amb un o dos fulls de pagament segons el preu del curs.

2. Preinscripció
Quan s’indiqui de forma expressa un curs constarà de preinscripció i matrícula. La preinscripció atorgarà dret a la reserva de plaça. Perquè la preinscripció sigui efectiva s’haurà d’abonar l’import, indicat en cada cas, en un termini màxim de set dies des de l’enviament del formulari. L’import abonat en concepte de preinscripció es restarà de l’import total del curs. Amb la preinscripció la reserva de plaça serà vàlida fins a vint dies abans de l’inici del curs, moment en el qual  la persona preinscrita haurà de procedir a matricular-se al curs fent l’ingrés de la matricula. Si no es rep l’ingrés en el termini establert, s’entendrà que aquesta persona renuncia a la seva plaça. En aquest segon cas, l’import abonat en concepte de preinscripció no serà retornat.

3. Efectivitat de la matrícula
En qualsevol cas, per tal que la matrícula sigui efectiva caldrà realitzar el pagament de l’import total del curs almenys vint dies abans del seu inici o en el termini establert. En el cas de cursos en els que no hi hagi preinscripció, el pagament de la matricula donarà dret a la reserva de plaça. Si per circumstàncies excepcionals, degudament motivades, l’estudiant comencés el curs sense haver pogut procedir al pagament de la matrícula, l’admissió i la seva participació a l’activitat no es podrà considerar, en cap cas, com una renúncia de la Fundació a la seva percepció. La inscripció de l’estudiant i la seva participació en les activitats del curs comporten l’obligació d’abonar la matrícula corresponent. En cas d’incompliment, la Fundació es reserva el dret a exercir les accions legals necessàries per a salvaguardar els seus drets.

4. Matricula fora de termini
En cas que la matricula es faci amb posterioritat al termini establert, el pagament de la preinscripció, si n’hi hagués, i de la matricula, s’haurà de fer immediatament.

5. Anul·lació de matrícula
L’anul·lació de la matrícula amb una antelació mínima de vint dies abans de l'inici del curs o en el termini establert, comportarà el dret a recuperar l’import abonat, excepte l’import de la preinscripció si n’hi hagués.

En aquest cas, l’import de la preinscripció es mantindrà a la Fundació com a dipòsit de l’estudiant durant un període de 2 anys des de la data d’anul·lació de matrícula. Aquest import es podrà destinar a la inscripció o matrícula a altres cursos de la Fundació. L’import de la matrícula es retornarà.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula es faci en un termini inferior als 20 dies o a l’establert pel curs, no hi haurà devolució de l’import de la matrícula ni de la preinscripció.

6. Documentació que cal adjuntar per matricular-se
En el cas de màsters i postgraus es requerirà còpia compulsada del títol universitari (o del resguard del títol) i còpia del document d’identitat.

En el cas de cursos d’especialització es requerirà còpia del document d’identitat.

7. Pagaments fraccionats i renúncia de l’estudiant
En el cas de pagaments fraccionats, la renúncia d’un estudiant a seguir les activitats del curs no l’eximirà d’abonar les fraccions pendents de satisfer. En cas d’incompliment d’aquesta obligació la Fundació es reserva el dret a exercir les accions legals necessàries per a salvaguardar els seus drets.

8. Finançament
L’estudiant podrà utilitzar les condicions especials de finançament de la matrícula que la Fundació té acordades amb diferents entitats bancàries,. La informació sobre aquestes condicions, així com la possibilitat de beneficiar-se de formació bonificable per a l’empresa, figurarà en la informació de cada curs o es podrà sol·licitar als serveis administratius de la Fundació.

Trobareu més informació aquí

9. Anul·lació de cursos
La Fundació es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d’estudiants. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible. La Fundació abonarà l’import de tots els pagaments efectuats i de les despeses bancàries originades per al finançament de la matrícula, sempre i quan s’hagi realitzat amb una de les entitats bancàries proposades per la Fundació.

10. Assegurança d'accidents
L’existència d’una assegurança vinculada a la matrícula dels cursos es farà constar de forma expressa juntament amb la informació del curs corresponent. Si no es proporciona aquesta informació no existeix obligació de la Fundació de concertar aquesta assegurança.

Trobareu les condicions aquí

11. Drets de propietat intel·lectual dels treballs realitzats pels estudiants
Els drets de propietat intel·lectual sobre els treballs efectuats correspondran en exclusiva als estudiants. La matrícula al curs comporta l’autorització a la Fundació a utilitzar el treball amb finalitats de docència i recerca d’acord amb les pautes següents:

a) Un exemplar del treball es podrà conservar i incorporar a un repositori accessible als estudiants i personal docent, que el podran utilitzar únicament amb finalitats de docència i recerca.

b) En qualsevol utilització del treball s’esmentarà el nom de la persona autora així com la referència de que el treball es va realitzar en el marc d’una activitat docent de la Fundació.

c) En la divulgació que en pugui fer l’estudiant amb posterioritat a l’avaluació del treball, haurà d’indicar que es va realitzar en el marc d’una activitat docent de la Fundació amb indicació del nom de la persona que el va dirigir.

12. Taxa d'expedició de títol de la Universitat de Girona
El preu de matrícula dels cursos, amb titulació aprovada i expedida per la Universitat de Girona, no inclou la taxa d'expedició del títol excepte que s'indiqui de forma expressa.

13. Sol·licitud de factura
S’emetrà factura a les persones que, després de pagar la matrícula, ho sol·licitin expressament i que indiquin, en la sol·licitud, el seu nom o raó social de l'empresa, CIF/NIF i domicili. L’emissió de la factura obliga a la Fundació a efectuar la declaració corresponent a l’administració tributària.

Trobareu més informació aquí 

14. Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal de les persones inscrites a activitats formatives de la Fundació seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades. S’incorporaran al fitxer denominat Gestió acadèmica, de titularitat de la Fundació, o al del mateix nom de titularitat de la Universitat de Girona. En aquest segon cas la Fundació tractarà les dades en qualitat d’encarregada del tractament per compte de la Universitat de Girona. Els formularis de matrícula informaran del fitxer al que s’incorporen les dades i de les responsabilitats en el tractament. Si les característiques del curs ho requereixen, les dades podran ser comunicades a entitats coorganitzadores del curs, circumstància que constarà en la descripció del curs. Així mateix, quan sigui necessari es comunicaran a la Universitat de Girona a efectes d'acreditació dels estudis realitzats. Quan els títols o certificats siguin reconeguts o validats per altres institucions acadèmiques, es comunicaran a aquestes institucions les dades necessàries per expedir els corresponents certificats o títols. Els estudiants podran exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se per qualsevol mitjà a la Fundació.Organització: Fundació UdG: Innovació i Formació, Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona
Direcció: Ferran Camas Roda
Coordinació: Ignasi Camós Victoria
Horari: Divendres d'11 a 14 h
Sessions presencials: 6, 20 i 27 d'octubre; 10, 17 i 24 de novembre; 1 i 15 de desembre de 2017; 12 i 19 de gener; 2, 9, 16 i 23 de febrer; 2 i 9 de març de 2018
Data lliurament treball final: 9 de març de 2018

Hores: 200.00
Nombre de places: 30
Preu: 710€
Preu:
Dades personals
01 Cognoms *

02 Nom *

03 NIF/Passaport *

04 Data naixement (dd/mm/aaaa) *

05 Lloc de naixement *

06 Nacionalitat *

07 Adreça *

08 Sexe *
Home Dona
09 Població *

10 Codi postal *

11 Província *

12 País *

13 Telèfon mòbil (1) *

14 Telèfon fix *

15 Fax

16 Correu electrònic (1) *


Titulació universitària (començant per el més recent)
17 Té titulació No
Titulació *

Universitat/Altres universitats *

Titulació * 2

Universitat/Altres universitats *

Titulació * 3

Universitat/Altres universitats *


Afegir titulació


Altres titulacions
Titulació *

Centre

Titulació * 2

Centre

Titulació * 3

Centre


Afegir titulació


Cancel·lar
Següent


(1) Mitjançant missatges SMS i/o correus electrònics se us comunicaran informacions rellevants referents als cursos en què estigueu matriculats: confirmació de data d'inici i lloc de realització, anul·lació puntual d'una classe, etc. Per aquest motiu, us demanem que ens faciliteu el número de telèfon mòbil i un correu electrònic d'ús habitual al qual voleu rebre les notificacions.
Dades professionals (si correspon)
01 Institució/Empresa

02 Pàgina web

03 Correu electrònic

04 Càrrec/funció

05 Adreça

06 Població

07 Codi postal

08 Província

09 País

10 Telèfon 1 (mòbil)

11 Telèfon 2


Relació de llocs de treball ocupats en els últims anys (començant per el més recent)
12 Empresa/Organització

13 Càrrec/funció

14 Empresa/Organització

15 Càrrec/funció

16 Empresa/Organització

17 Càrrec/funció


Afegir empresa


Anterior
Cancel·lar
Següent


Sistema de pagament
OPCIONS SENSE FINANÇAMENT
Preinscripció + Matrícula
150.00 € + 560.00 € = 710 €


OPCIONS AMB FINANÇAMENT*
Preinscripció + Despeses Financeres + Matrícula
150.00 € + 50 € + 560.00 € (des de 56 €/mes) = 760 €
amb Finançament

* Consulteu aquí les diferents opcions de finançament. Cálcul realitzat seguint una de les opcions de finançament. La concessió del finançament està subjecte a l'aprovació per part de l'entitat bancària corresponent.

Informació addicional
Raons per les quals desitja fer el curs *

Explicació de les motivacions per les quals desitja fer el curs

La informació d'aquest programa m'ha arribat de la següent manera *


UTILITZACIÓ DE LES DADES PRESENTADES EN AQUEST FORMULARI

Les dades que ens facilita s'incorporaran a un fitxer creat per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació amb finalitats de gestió acadèmica. Si és necessari es comunicaran a la Universitat de Girona per tal d'obtenir serveis propis de la Universitat i a efectes d'acreditació dels estudis realitzats. En complimentar aquest formulari entenem que vostè es considera informat i ho accepta.
Així mateix li demanem el seu consentiment per a fer-li arribar informació d'activitats i serveis de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
Autoritzo l'enviament d'informació.
No autoritzo l'enviament d'informació.
En qualsevol cas, per accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament, es pot adreçar per qualsevol mitjà al Departament d'administració de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
Anterior
Cancel·lar
Següent


Condicions generals.

Aquestes són les normes generals que regeixen per a la matrícula a les activitats formatives de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Poden existir condicions específiques per a la matrícula a determinats cursos, que modificarien parcialment aquestes condicions generals.

1. Criteri general de matrícula
Com a criteri general la matrícula s’efectuarà de forma directa, amb un o dos fulls de pagament segons el preu del curs.

2. Preinscripció
Quan s’indiqui de forma expressa un curs constarà de preinscripció i matrícula. La preinscripció atorgarà dret a la reserva de plaça. Perquè la preinscripció sigui efectiva s’haurà d’abonar l’import, indicat en cada cas, en un termini màxim de set dies des de l’enviament del formulari. L’import abonat en concepte de preinscripció es restarà de l’import total del curs. Amb la preinscripció la reserva de plaça serà vàlida fins a vint dies abans de l’inici del curs, moment en el qual  la persona preinscrita haurà de procedir a matricular-se al curs fent l’ingrés de la matricula. Si no es rep l’ingrés en el termini establert, s’entendrà que aquesta persona renuncia a la seva plaça. En aquest segon cas, l’import abonat en concepte de preinscripció no serà retornat.

3. Efectivitat de la matrícula
En qualsevol cas, per tal que la matrícula sigui efectiva caldrà realitzar el pagament de l’import total del curs almenys vint dies abans del seu inici o en el termini establert. En el cas de cursos en els que no hi hagi preinscripció, el pagament de la matricula donarà dret a la reserva de plaça. Si per circumstàncies excepcionals, degudament motivades, l’estudiant comencés el curs sense haver pogut procedir al pagament de la matrícula, l’admissió i la seva participació a l’activitat no es podrà considerar, en cap cas, com una renúncia de la Fundació a la seva percepció. La inscripció de l’estudiant i la seva participació en les activitats del curs comporten l’obligació d’abonar la matrícula corresponent. En cas d’incompliment, la Fundació es reserva el dret a exercir les accions legals necessàries per a salvaguardar els seus drets.

4. Matricula fora de termini
En cas que la matricula es faci amb posterioritat al termini establert, el pagament de la preinscripció, si n’hi hagués, i de la matricula, s’haurà de fer immediatament.

5. Anul·lació de matrícula
L’anul·lació de la matrícula amb una antelació mínima de vint dies abans de l'inici del curs o en el termini establert, comportarà el dret a recuperar l’import abonat, excepte l’import de la preinscripció si n’hi hagués.

En aquest cas, l’import de la preinscripció es mantindrà a la Fundació com a dipòsit de l’estudiant durant un període de 2 anys des de la data d’anul·lació de matrícula. Aquest import es podrà destinar a la inscripció o matrícula a altres cursos de la Fundació. L’import de la matrícula es retornarà.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula es faci en un termini inferior als 20 dies o a l’establert pel curs, no hi haurà devolució de l’import de la matrícula ni de la preinscripció.

6. Documentació que cal adjuntar per matricular-se
En el cas de màsters i postgraus es requerirà còpia compulsada del títol universitari (o del resguard del títol) i còpia del document d’identitat.

En el cas de cursos d’especialització es requerirà còpia del document d’identitat.

7. Pagaments fraccionats i renúncia de l’estudiant
En el cas de pagaments fraccionats, la renúncia d’un estudiant a seguir les activitats del curs no l’eximirà d’abonar les fraccions pendents de satisfer. En cas d’incompliment d’aquesta obligació la Fundació es reserva el dret a exercir les accions legals necessàries per a salvaguardar els seus drets.

8. Finançament
L’estudiant podrà utilitzar les condicions especials de finançament de la matrícula que la Fundació té acordades amb diferents entitats bancàries,. La informació sobre aquestes condicions, així com la possibilitat de beneficiar-se de formació bonificable per a l’empresa, figurarà en la informació de cada curs o es podrà sol·licitar als serveis administratius de la Fundació.

Trobareu més informació aquí

9. Anul·lació de cursos
La Fundació es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d’estudiants. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible. La Fundació abonarà l’import de tots els pagaments efectuats i de les despeses bancàries originades per al finançament de la matrícula, sempre i quan s’hagi realitzat amb una de les entitats bancàries proposades per la Fundació.

10. Assegurança d'accidents
L’existència d’una assegurança vinculada a la matrícula dels cursos es farà constar de forma expressa juntament amb la informació del curs corresponent. Si no es proporciona aquesta informació no existeix obligació de la Fundació de concertar aquesta assegurança.

Trobareu les condicions aquí

11. Drets de propietat intel·lectual dels treballs realitzats pels estudiants
Els drets de propietat intel·lectual sobre els treballs efectuats correspondran en exclusiva als estudiants. La matrícula al curs comporta l’autorització a la Fundació a utilitzar el treball amb finalitats de docència i recerca d’acord amb les pautes següents:

a) Un exemplar del treball es podrà conservar i incorporar a un repositori accessible als estudiants i personal docent, que el podran utilitzar únicament amb finalitats de docència i recerca.

b) En qualsevol utilització del treball s’esmentarà el nom de la persona autora així com la referència de que el treball es va realitzar en el marc d’una activitat docent de la Fundació.

c) En la divulgació que en pugui fer l’estudiant amb posterioritat a l’avaluació del treball, haurà d’indicar que es va realitzar en el marc d’una activitat docent de la Fundació amb indicació del nom de la persona que el va dirigir.

12. Taxa d'expedició de títol de la Universitat de Girona
El preu de matrícula dels cursos, amb titulació aprovada i expedida per la Universitat de Girona, no inclou la taxa d'expedició del títol excepte que s'indiqui de forma expressa.

13. Sol·licitud de factura
S’emetrà factura a les persones que, després de pagar la matrícula, ho sol·licitin expressament i que indiquin, en la sol·licitud, el seu nom o raó social de l'empresa, CIF/NIF i domicili. L’emissió de la factura obliga a la Fundació a efectuar la declaració corresponent a l’administració tributària.

Trobareu més informació aquí 

14. Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal de les persones inscrites a activitats formatives de la Fundació seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades. S’incorporaran al fitxer denominat Gestió acadèmica, de titularitat de la Fundació, o al del mateix nom de titularitat de la Universitat de Girona. En aquest segon cas la Fundació tractarà les dades en qualitat d’encarregada del tractament per compte de la Universitat de Girona. Els formularis de matrícula informaran del fitxer al que s’incorporen les dades i de les responsabilitats en el tractament. Si les característiques del curs ho requereixen, les dades podran ser comunicades a entitats coorganitzadores del curs, circumstància que constarà en la descripció del curs. Així mateix, quan sigui necessari es comunicaran a la Universitat de Girona a efectes d'acreditació dels estudis realitzats. Quan els títols o certificats siguin reconeguts o validats per altres institucions acadèmiques, es comunicaran a aquestes institucions les dades necessàries per expedir els corresponents certificats o títols. Els estudiants podran exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se per qualsevol mitjà a la Fundació.


Per finalitzar la matrícula, cal acceptar les condicions.


Anterior
Cancel·lar
Enviar


Els camps marcats amb * són obligatoris.
Presencial en l'entitat bancària (Banc Santander, ServiCaixa o Banc Sabadell Atlántico)'
Transferència bancària
Targeta de Crèdit
Un cop us fem arribar el full de Matrícula, haureu de fer el pagament directament en una de les entitats bancàries següents: Banc Santander, Caixabank o Banc Sabadell Atlántico. Si teniu problemes per realitzar el pagament personalment en una d'aquestes entitats bancàries, seleccioneu aquesta opció.
Transferència bancària
Targeta de Crèdit
Transferència bancària
Transferència bancària
Targeta de Crèdit
Transferència bancària
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.