Curs d'especialització

Intervenció Administrativa en l'Ús del Sòl, Subsòl i Edificacions

2a Edició
Codi: 224099
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i espanyol
Data d'inici: 01/03/2023
Data darrera sessió presencial: 03/04/2023
Data de finalització: 12/04/2023
5 ECTS / 36 hores presencials
Horari:

Dilluns i dimecres de 16.15 i 20.15 h
 

Les classes es poden seguir de forma presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
 

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs podria continuar amb normalitat combinant videoconferències, principalment, i treball on line.

Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG i per videoconferència a través de la plataforma Zoom
Places: 24 ( es reserven 3 places per al curs d'especialització )

Raons per fer el curs

L'urbanisme s'ha convertit en les últimes dècades en un instrument essencial no només per a configurar l'espai en què vivim sinó també per garantir una correcta aplicació de moltes altres polítiques. En aquest sentit els títols d’intervenció en l’ús del sòl són l’instrument a través del qual es canalitza el control administratiu sobre l’urbanisme.

El Curs d’Especialització en Intervenció Administrativa en l’Ús del Sòl, Subsòl i Edificacions vol dotar a l’alumne de les eines necessàries per entendre la intervenció administrativa en l’ús del sòl subsòl i edificacions.

A qui s'adreça

A estudiants que vulguin obtenir una especialització capacitadora per ocupar llocs de responsabilitat en l’Administració local, com a professionals en actiu, tant de l’Administració pública com del sector privat que es relacionin amb les entitats locals.

L’heterogeneïtat del grup al qual es dirigeix el curs enriqueix notablement les sessions ja que augmenta la visió pràctica i diferenciada de les problemàtiques concretes en el si de les Administracions Públiques, remarcablement pel que fa als ens locals.

Especialment, però no exclusivament, adreçat els titulats següents:

 • Llicenciatura o Grau en Dret
 • Llicenciatura o Grau en Economia
 • Llicenciatura o Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
 • Llicenciatura o Grau en Sociologia
 • Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Presentació

El Curs d’Especialització en Intervenció Administrativa en l’Ús del Sòl, Subsòl i Edificacions té com a principal objectiu la formació i capacitació professional del personal dels ens locals de Catalunya (municipis i consells comarcals) o d’altres professionals que tinguin interès en introduir-se en l’urbanisme i singularment en matèria d’intervenció administrativa en l’ús del sòl, subsòl i edificacions.

Objectius

Els estudiants adquiriran els coneixements necessaris a nivell teòric, pràctic en:

 • La llicència urbanística. Comunicacions prèvies i declaracions responsables.
 • El dret dels administrats a la informació urbanística: el certificat de règim urbanístic.
 • Autoritzacions i llicències en sòl no urbanitzable.
 • La legalització de construccions il·legals i els immobles fora d’ordenació o amb ús disconforme.
 • Autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals.
 • El deure de conservació de les edificacions. Les ordres d’execució i les multes coercitives. La declaració de ruïna.
 • L’emissió d’informes urbanístics La competència en la redacció de projectes tècnics i el visat col·legial.

Sortides professionals

El curs ofereix un coneixement ampli sobre en intervenció administrativa en l’ús del sòl, fet que permet que es pugui accedir a assessories jurídiques o a la pròpia Administració Pública en els seus grups més alts, entre d’altres possibles sortides professionals.

Entitats promotores

eventis