Pla d'igualtat

La Fundació UdG: Innovació i Formació va elaborar el seu primer Pla d’Igualtat dins del curs 2010-2011, amb l’objectiu de garantir la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones.

Objectius amb els que s’ha treballat:
– Donar compliment  a la llei i al compromís de la societat.
– Concretar en mesures detallades els valors de la companyia a favor de la igualtat, la no discriminació i la integració.
– Vetllar per la salut i el benestar dels col·laboradors i col·laboradores de la Fundació.
– Prevenir i , si s’escau, canalitzar i resoldre els casos d’assetjament que es produeixin en el sí de l’empresa i en el seu entorn directe.
– Afavorir el desenvolupament de les persones dins de l’empresa i la conciliació de la seva vida personal i professional.
– Assegurar que la presa de decisions es basa sempre i únicament en criteris objectius garantint la transparència dels processos.
– Conscienciar, formar i mentalitzar a tots els nivell de l’organització en els temes esmentats.
– Revisar els textos vigents per a la seva adequació a un llenguatge no sexista.

eventis