Tramitació de títols i certificats d'estudis

Informació sobre el procediment relacionat amb títols propis de màster, diplomes d’especialització i expert

Un cop finalitzat el curs que estiguis fent, i tan bon punt es disposi de l’acta d’avaluació final signada als arxius de la Secretaria Acadèmica de la FUdGIF, rebràs una notificació informativa des de l’adreça tramitacions@fundacioudg.org dels passos que hauràs de seguir per sol·licitar el títol.

No hi ha una data límit per realitzar el tràmit; no obstant això, has de tenir en compte que les taxes d’expedició del títol poden variar anualment. Consulteu-ho a la pàgina web Taxes UdG

Documentació necessària per poder tramitar el títol propi de la UdG:

  1. Sol·licitud de tramitació de títol, document original degudament omplert i signat.

  2. Full de pagament de la taxa segellat o comprovant de transferència bancària. Un cop fet el pagament de la taxa caldrà que ens envieu tota la documentació en un termini màxim de dos mesos.

  3. Fotocòpia del DNI vigent.

  4. Còpia compulsada del títol universitari, en cas que no hagi estat presentada durant el curs. RECORDEU que cal que la compulsa sigui original, per tant, actualment només ho podeu fer arribar per correu postal, a excepció dels casos en què es disposi de verificació electrònica. En el cas que la compulsa de la titulació disposi de verificació electrònica o ja disposem d'aquest document compulsat a la nostra secretaria, podreu enviar tota la documentació detallada anteriorment per correu electrònic.

Mitjançant la pàgina web del Ministeri d’Educació és possible obtenir l’autorització per tal que un tercer pugui realitzar la consulta de la titulació oficial. Més informació

En aquest cas, a més de l’autorització caldrà enviar una fotocòpia simple del títol universitari escanejada per ambdues cares.

Els alumnes que han realitzat els estudis previs a la UdG, no cal que adjunteu la còpia compulsada del títol perquè des de la FUdGIF  podem verificar el vostre expedient.

En el cas d’alumnes estrangers, consulteu l’apartat Estudiants Internacionals del nostre web.

Un cop rebuda tota la documentació, us enviarem per correu electrònic el resguard del títol signat electrònicament, el qual us servirà per acreditar la formació mentre no tingueu el títol definitiu.

Informació sobre el procediment relacionat amb l’obtenció del certificat d’un curs d’especialització o altres activitats de formació continuada

Un cop finalitzat el curs d’especialització o l’activitat de formació continuada, i tan bon punt es disposi de l’acta d’avaluació final signada als arxius de la Secretaria Acadèmica de la FUdGIF, rebràs el certificat de la Fundació UdG: Innovació i Formació amb verificació electrònica, a través del correu secretaria.academica@fundacioudg.org